Bron

Div

Ravijnjaar 2026 van de baan?: mwaahh… niet helemaal, opschalingskorting vanaf 2026 definitief geschrapt

26 april 2024

Vanaf 2026 wordt de opschalingskorting definitief geschrapt.

Daardoor krijgen gemeenten dat jaar 675 miljoen euro extra. Hiermee lijkt ‘het ravijnjaar’ enigszins gedempt. Ook is besloten om de nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten al vanaf 2024 in te voeren, voor meer stabiliteit. Dit betekent wel dat er in 2025 eenmalig 675 miljoen euro minder in het gemeentefonds zit.

Ontdek meer hier.

Wat is het Ravijnjaar ook alweer?

Gemeenten staan voor een financieel dilemma omdat ze na 2026 aanzienlijk minder geld zullen ontvangen van het rijk. Dit maakt het moeilijk voor nieuwe coalities om plannen te maken. Het kabinet heeft tot en met 2025 plannen opgesteld, waardoor gemeenten hogere inkomsten verwachten. Echter, na 2026 zullen de inkomsten sterk dalen, wat leidt tot onzekerheid en moeilijkheden bij het opstellen van begrotingen en plannen voor de toekomst.

Stabilisatie van Gemeentefinanciën in Voorjaarsnota 2024

In de recente overleggen tussen het Rijk, provincies en gemeenten stond de herziening van de financiële verhoudingen centraal. De recente afspraken zijn vastgelegd in de Voorjaarsnota 2024 en worden beschouwd als belangrijke stappen voor gemeenten.

Beëindiging Opschalingskorting en Nieuwe Financieringssystematiek

Een opvallende beslissing is de afschaffing van de opschalingskorting vanaf 2026. Daarnaast wordt de nieuwe financieringssystematiek, gebaseerd op het bruto binnenlands product (bbp), vervroegd ingevoerd vanaf 2024. Dit moet gemeenten een stabiele inkomstenbron bieden. Ook wordt gewerkt aan het verminderen van specifieke uitkeringen, wat de administratieve lasten voor gemeenten moet verlichten.

Toekomstige Kosten en Compensatie

Er wordt nog onderzocht of de bbp-systematiek voldoende middelen biedt voor kosten op specifieke beleidsterreinen. Gemeenten ontvangen gedeeltelijke compensatie voor de overgang naar deze nieuwe systematiek, maar dit geldt niet voor 2025.

Gedeelde Verantwoordelijkheid in Zorgtaken

Er is overeenstemming bereikt over een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het Rijk en de VNG met betrekking tot de balans tussen ambities, taken, middelen en uitvoeringskracht. Er zal samengewerkt worden om de uitgaven in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beheersbaar te houden en het openeinde-deel van de Wmo-regeling te beëindigen.