Regeling Fonds voor Cultuurparticipatie Compensatie Coronacrisis

21 april 2021

Met de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 (RAOCCC) zijn regels gesteld over de verstrekking van aanvullende steun aan de culturele en creatieve sector.

  • Zie hier de Kamerbrief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 april 2020.
  • Zie hier de Kamerbrief van 16 november 2020.
  • Zie hier de uitvoering van de wijziging van de Regeling Compensatie Coronacrisis in verband met een tweede aanvullend steunpakket. 

Dit in verband met gederfde inkomsten in die sectoren als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan. Die steun, in de vorm van aanvullende subsidies, vormde een uitwerking van de Kamerbrief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 april 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32 820, nr. 349, zie boven). Op grond van de RAOCCC heeft het Fonds van Cultuurparticipatie de Regeling Compensatie Coronacrisis vastgesteld.

Met de Kamerbrief van 16 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32 820, nr. 400, zie boven) is vervolgens een tweede steunpakket door de minister in het vooruitzicht gesteld. Ter uitvoering van laatstbedoelde Kamerbrief is de RAOCCC gewijzigd (zie Stcrt. 2021, 4353, zie boven). Die wijziging heeft er mede toe geleid dat de Regeling Compensatie Coronacrisis kon worden uitgebreid met aanvullende compensatiemaatregelen voor instellingen die een subsidie ontvangen op grond van de Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021?2024 (zie de nieuwe paragraaf 3a), en voor instellingen die positief beoordeeld waren in het kader van die regeling, maar vanwege de rangschikking in de tendersystematiek toch geen subsidie konden ontvangen. Laatstgenoemde categorie komt in aanmerking voor een overbruggingsubsidie (zie de nieuwe paragraaf 3b).
Naast het bovenstaande is een correctie doorgevoerd in artikel 3.5, waarin abusievelijk de leden 4 en 5 gelijkluidend waren.