Bron

www.rendement.nl

Regels Arbowet gelden ook voor derden en de omgeving

23 mei 2024

De werkgever heeft niet alleen de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers, maar ook voor die van anderen die over de vloer komen.

Denk aan zzp’ers, bezoekers, klanten en leveranciers. Hij heeft zelfs verantwoordelijkheid voor de omgeving. Hoe zit dat? Leidend voor de zorg voor derden en de omgeving is artikel 10 van de Arbowet. Dat luidt: “Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar.”

Het gaat dus om bescherming tegen gevaar voor de naaste omgeving en voor andere aanwezigen dan werknemers in de gebouwen en op de terreinen van de werkgever. Dat kunnen bezoekers zijn, maar ook klanten, leveranciers, patiënten, scholieren en zzp’ers. Sommige groepen zijn kwetsbaarder en behoeven meer aandacht.

Bezoekers lopen meer risico’s

Bezoekers lopen meer risico dan werknemers, omdat ze het pand niet kennen en niet weten welke gevaren de werkvloer met zich meebrengt. Ook zijn ze misschien niet bekend met waarschuwingstekens en andere signaleringen in het pand en op het terrein. De werkgever moet daar rekening mee houden. Op een bouwplaats en in diverse industrieën mag hij niemand zonder helm toelaten; veiligheidsschoenen, gehoor- en oogbescherming, reflecterende kleding en handschoenen kunnen vaak ook nodig zijn. Een goede vuistregel is dat derden dezelfde bescherming moeten krijgen als de werknemers. Voor enkele groepen niet-werknemers zijn er specifieke arbowettelijke verplichtingen. Voor zelfstandigen en ‘meewerkende’ werkgevers bevat het Arbobesluit in artikel 9.5 een uitgebreide lijst van verplichtingen uit de wet en het besluit waaraan zij zich moeten houden.