Resultaten stemmingen over belangrijkste moties Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)

11 juli 2023

Resultaten stemmingen over belangrijkste moties Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)

Op 6 juli vond het Tweeminutendebat Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS) plaats.

Tijdens dit debat werd gestemd over de belangrijkste moties. Lees hier welke moties zijn aangenomen en welke zijn verworpen.

Aangenomen moties:

  • motie over de landelijke ambities op het gebied van cultuur zoals in de BIS 2025-2028 geformuleerd in samenspraak met de gemeenten laten landen in de lokale basisinfrastructuur;
  • motie over de conceptregelingen wijzigen opdat geografische spreiding als volwaardig uitgangspunt voor de komende subsidieperiode wordt meegenomen ;
  • motie over heldere afspraken over de verplichting tot fair pay, jongerencultuur, maatschappelijk opdrachtgeverschap en het borgen van het recht op en de toegankelijkheid tot culturele activiteiten;
  • motie over hoe kan worden voorzien in professioneel muziek- en kunstonderwijs voor jongeren en hoe de doorstroming van talent naar kunstvakopleidingen kan worden gestimuleerd ;
  • motie op de aanstaande visie op volkscultuur vergezeld laten gaan van een voorstel hoe binnen de BIS de hartencultuur gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden en een volwaardige plek kan krijgen binnen het beleid van OCW. 

Verworpen moties:

  • motie over het niet schrappen van het verlaagde Btw-tarief op cultuur;
  • motie over in artikel 3.4 van de BIS-regeling opnemen dat instellingen bij een subsidieaanvraag aangeven hoe zij invulling geven aan maatschappelijke impact, cultureel ondernemerschap en innovatie.

Meer details lees je hier