Samenvatting en verslag Notadebat over popnota ‘Naar Vore !’

29 juni 2021

Op maandag 28 juni 2021, vond er een Notaoverleg over popmuziek plaats in de Tweede Kamer. Aanleiding was een onitiatiefnota van Peter Kwint (SP).

Je vindt die nota hier.
Je vindt het stenoverslag van het debat hier
Je vindt de input van de VNPF voor dit debat hier.

De nota werd positief ontvangen, maar tot concrete toezeggingen kwam het niet buiten de dingen die al in gang zijn gezet. Daar is in deze demissionaire periode weinig ruimte voor, daarnaast is het onderzoeksbudget van Van Engelshoven voor dit jaar ook al volledig besteed.

Wat zoals ter sprake kwam (niet uitputtend)
In de Popnota staan 17 actiepunten die Peter Kwint nog eens heeft toegelicht waarop minister Van Engelshoven reageerde. De belangrijkste conclusies van de minister:

  • Kabinet onderkent het grote economisch belang van de sector. De grote diversiteit maakt het moeilijk om iedereen op maat te bedienen. Er wordt al ingezet op talentontwikkeling en onderwijs. Kabinet ondersteunt vooral initiatieven van en met de sector, zoals van de Creatieve Coalitie, de Taskforce cultuur en Platform ACCT, waarin de popsector ook is vertegenwoordigd.
  • Van Engelshoven is geen voorstander van een wijziging van de infrastructuur. Er is regelmatig overleg met de regio’s, daarin zal de minister waar nodig de popsector agenderen
  • Het actualiseren en meer toegankelijk maken van de regelingen is reeds een taak van het Fonds Podiumkunsten en Fonds Cultuurparticipatie.
  • De belangrijke rol bij de ontwikkeling van de jeugd is volgens de minister vooral onderdeel van gemeentebeleid. Van Engeslhoven zal daarbij aandacht vragen voor het in stand houden van kleine podia.
  • De Fair Practice Code  (FPC) moet komende jaren verder worden ontwikkeld door het veld zelf. De rol van de overheid is om dat overleg te ondersteunen (via Platform ACCT), collectieve afspraken stuiten niet op mededingingsrechtelijke problemen, maar de minister vindt het geen taak voor de overheid om zelf richtsnoeren vast te stellen. Wel is reeds vastgesteld dat voor de naleving van de FPC meer geld nodig is (25 miljoen), maar dat wordt naar de volgende cultuurbegroting getild.
  • Over de betaling van popartiesten door de publieke omroep is een brief van minister Slob aangekondigd.
  • Minister Van Engelshoven gaf aan dat moet worden afgewacht wat de nieuwe aansprakelijkheidsstelling van platforms in de Auteurswet per 7 juni jl. gaat opleveren. Op de vraag waarom er geen heffing op streamingdiensten kan komen, concludeerde Van Engelshoven dat de wettelijke mogelijkheden er daarvoor niet zijn, maar is een brief toegezegd over wat er wel en niet mogelijk is.
  • Op het voorstel uit de nota dat een overheidsinvestering vraagt, namelijk een investeringsfonds voor popmuziek, wees de minister op de regeling  Upstream: Music  dat samen met Sena is opgezet en dat dit jaar afloopt en waarover in september een evaluatierapport verschijnt. Van Engelshoven wil de resultaten afwachten, voordat besloten wordt hoe hiermee verder te gaan. De rapportage komt voor de komende begrotingsbehandeling beschikbaar. Ook waren er positieve woorden over het Nationaal Podiumplan dat mede via het Steunfonds Rechtensector door OCW is  gesteund.

Motie
SP diende na afloop, ondersteund door GroenLinks en D66, een motie in waarin de minister werd opgeroepen de diverse voorstellen uit de nota met het veld en de lokale autoriteiten te bespreken en te onderzoeken, o.a. dus de mogelijkheid van een breed investeringsfonds. De minister beschouwt deze motie als een aanmoediging voor ingezet beleid en laat het oordeel aan de Kamer over en daarover wordt volgende week dinsdag gestemd.