SCP: Werkgevers hebben meer aandacht voor inclusiebeleid en minder voor diversiteitsbeleid

27 juni 2023

Hoewel de Nederlandse samenleving steeds meer diversiteit kent, vormt de werkvloer in veel organisaties geen afspiegeling hiervan. Aldus het Sociaal Cultureel Planbureau.

Het SCP vroeg aan werkgevers hoeveel prioriteit zij geven in het personeelsbeleid aan verschillende vormen van diversiteits- en inclusiebeleid. Een grote meerderheid van de in het Arbeidsvraagpanel ondervraagde werkgevers vindt het belangrijk om een inclusieve werkcultuur te bevorderen. Werkgevers geven ook relatief veel aandacht aan het tegengaan van pesten op de werkvloer en van discriminatie in werving en selectie, vooral bij grotere organisaties. Werkgevers geven echter aanmerkelijk minder prioriteit aan het verkrijgen van een meer evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand naar geslacht en migratieachtergrond. Ongeveer een kwart van de werkgevers geeft veel aandacht aan een evenwichtigere samenstelling van het personeelsbestand naar geslacht.

Lees hier het recentste SCP rapport: Arbeidsmarkt in kaart

Lees hier het hele hoofdstuk uit het SCP rapport: Hoe denken werkgevers over diversiteit, inclusie en discriminatie?

In het personeelsbeleid van organisaties in de industrie en landbouw, transportsector, bouwnijverheid en handel, horeca en reparatie krijgt een evenwichtige samenstelling van het personeelbestand naar geslacht en/of migratieachtergrond minder prioriteit. Verder blijken grotere organisaties hiervoor meer aandacht te hebben dan kleinere organisaties.

Werkgevers hebben vooral positieve opvattingen over de (mogelijke) impact van diversiteit op de werkvloer. Zo geeft bijna negen op de tien aan dat diversiteit ervoor zorgt dat werknemers meer van elkaar kunnen leren. Iets meer dan zes op de tien organisaties vindt dat diversiteit zorgt voor betere prestaties.

Negatieve opvattingen, zoals dat diversiteit het werkproces minder soepel laat verlopen of ten koste gaat van zittende werknemers, hebben werkgevers nauwelijks. Opvallend is wel dat de ondervraagde werkgevers enigszins vaker denken dat diversiteit op de werkvloer kan leiden tot wrijvingen. Vooral bij grotere organisaties is men enigszins minder positief gestemd. Het SCP noemt dit bevindingen om alert op te zijn omdat zorgen over culturele wrijvingen kunnen samengaan met uitsluiting en discriminatie.

Ruim zes op de tien werkgevers antwoordt ontkennend op de vraag of discriminatie plaatsvindt in de sector waarin ze actief zijn. De overgrote meerderheid is verder van mening dat discriminatie weinig voorkomt in de eigen organisatie, namelijk meer dan negen op de tien werkgevers. Echter, het beeld dat werkgevers hebben strookt niet met wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek, aldus het SCP. Bij werving en selectie, maar ook op de werkvloer of bij contractverlengingen/promoties, komt discriminatie nog regelmatig voor. Ook internationaal gezien scoort Nederland wisselend als het gaat om genderdiversiteit, culturele diversiteit en discriminatie.

“De bevindingen van het Arbeidsvraagpanel laten zien dat beleid gericht op een inclusieve arbeidsmarkt niet alleen aandacht moet geven aan bewuste, maar ook aan de onbewuste vormen van discriminatie, zodat deze zichtbaar en tegengegaan kunnen worden. Dat laatste blijkt nog geen eenvoudige opgave”, aldus het SCP.