Sportlight op de Governance Code Cultuur 2019

19 maart 2019

De cultuursector werkt met een eigen governance code. Bij de grote culturele organisaties zijn het bestuur en toezicht meestal goed geregeld. Doel is nu ook de kleinere spelers verder te laten professionaliseren. Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends, initiatoren van Platform Governance in Cultuur, belichten de geactualiseerde Governance Code Cultuur 2019. ‘Professionaliseren kun je leren, maar hoe dan?’ 

Per 1 januari 2019 is de geactualiseerde Governance Code Cultuur 2019 (GCC 2019) van toepassing voor culturele instelingen. Een veranderend veld van belanghebbenden, complexer wordende fnancieringsstromen, verwarring tussen bestuurders en toezichthouders over rolen en taken, en complexe vraagstuken ten aanzien van integriteit en belangenverstrengeling zijn de aanleiding geweest de GCC 2016 te actualiseren. De GCC 2019 besteedt in de acht principes die de code telt dan ook extra aandacht aan het vooropstelen van de maatschappelijke doelsteling van de culturele insteling, stakeholders(management), integriteit en belangenverstrengeling, en het waarborgen van een goede en veilige werkomgeving (in combinatie met de Fair Practice Code en Code Culturele Diversiteit). Kernboodschap van de GCC 2019? Het stimuleren van bewustwording en kritische refectie door bestuur en toezicht. 

Lees hier het volledige artikel.