Stelseladvies Raad voor Cultuur 2021-2024: popmuziek, best belangrijk

15 april 2019

De Raad voor Cultuur heeft zijn stelseladvies voor de cultuurplanperiode 2021-2024 gepresenteerd: Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur. Hieronder wordt niet ingegaan op wat de RvC allemaal belangrijk zegt te vinden. Het is een opsomming van, wat ons betreft, de belangrijkste en meest concrete adviezen tot verandering die de Raad geeft.

De Raad adviseert aan de minister van OCW:

Breid afnamesubsidies uit

 • Breid de succesvolle systematiek van afnamesubsidie verder uit over podia en festivals in het land. Hiervoor heeft de VNPF al meermaals gepleit.

 

Drie codes als subsidievoorwaarde

 • Maak de Fair Practice Code een voorwaarde voor subsidietoekenning. De komende periode volgens het pas toe en leg uit-principe. Vanaf 2024 als harde voorwaarde. Op welke wijze dat moet worden gehandhaafd en waarop moet worden getoetst gaat de Raad niet in. Dat is jammer want dat is nou juist het meest interessante. De VNPF ziet weinig mogelijkheden om het als subsidievoorwaarden te hanteren. Lees het maar eens. Dat neemt niet weg dat de code ook in onze sector al een boel positieve verandereng te weeg heeft gebracht.
 • Maak de opvolger van de Code Culturele Diversiteit tot een subsidievoorwaarde. Hoe je dat moet handhaven of hoe dat kan worden getoetst, zegt de Raad niet.
 • Het toepassen van de Governance Code Cultuur moet een subsidievoorwaarde worden. Hoe dat zou moeten worden uitgevoerd, zegt de Raad niet.

 

Cultuurregio’s

 • De Raad heeft 15 plannen voor cultuurregio’s ontvangen. Ze adviseert dat er daarvan elf als volwaardige samenwerkingspartners kunnen optreden richting het Rijk (zie pagina 27).

 

Onderzoek naar groot publieksonderzoek

 • De Raad adviseert €500k uit trekken voor het aanstellen van een verkenner en een kwartiermaker voor een onderzoek naar de mogelijkheid tot oprichting van een bovensectorale ondersteunende instelling voor het verzamelen, analyseren en delen van publieksdata.

 

Popmuziek in de Basisinfrastructuur?

 • De Raad adviseert budgetten te verschuiven van de Rijkscultuurfondsen naar de BIS.
 • De BIS moet worden uitgebreid met een aantal instellingen voor culturele genres die nu nog niet of onvoldoende zijn vertegenwoordigd in het stelsel (lees: POPMUZIEK, inclusief urban en dance?).
 • In de BIS is als topvoorziening plek voor 1 festival voor popmuziek. Gezien een eerder ingediende Kamermotie over ESNS, kun je hier ESNS lezen.
 • De Raad adviseert om in de BIS 15 zogenaamde ontwikkelingsinstellingen op te nemen. Als je leest wat de Raad daarmee bedoelt, zie je, als je je best doet, mogelijkheden voor een klein aantal poppodia (zie pagina 67 en 69).
 • Ook adviseert de Raad om 15 festivals op nemen in de BIS. Daarmee bedoelt de raad natuurlijk de geijkte en canonieke (podiumkunsten)festivals. Maar de categorie wordt ook opengesteld voor ‘festivals in andere culturele disciplines en genres die een platformfunctie vervullen voor de ontwikkeling van hun discipline en genre’ (POPFESTIVAL?).

 

Aanpassen subsidiesystematiek en beoordeling diverser

 • De subsidiesystematiek moet worden aangepast om de drempels voor nieuwe toetreders tot de BIS te verlagen. Welke aanpassingen precies zegt de Raad niet.
 • De Raad adviseert om beoordelingscommissies diverser samen te stellen in termen van culturele herkomst, opleidingsniveau, expertise, ervaring, leeftijd, gender, positie in het kunstenveld.

 

Subsidie voor duurzaamheid door RvO

 • De Raad pleit ervoor dat er binnen de RvO van het ministerie van EZ en Klimaat een subsidieregeling gemaakt moet worden die instellingen ondersteunt hun gebouw te verduurzamen. Uitstekend!

 

Revolverend fonds met gokopbrengsten

 • Wederom adviseert de Raad om een deel van de nabije belastinginkomsten op online kansspelen (geschat 500 mln) te stoppen in een publiek-privaat revolverend fonds. De raad denkt aan een startkapitaal van 10 miljoen. Dit sectorbrede fonds is bedoeld voor culturele instellingen en individuele makers die projecten met terugverdienpotentieel willen (voor)financieren.
   

Muziekcentrum of iets soortgelijks

 • De Raad adviseert de inrichting van een overkoepelende beheersstichting waarin beheer, behoud en ontsluiting van muzikaal erfgoed wordt ondergebracht. Onder andere functies van het Muziekcentrum Nederland. Hierin ook aandacht voor urban en dance. Zie pagina 91.
   

Invuloefening Culturele Basisinfrastructuur

Om in de BIS terecht te komen, kun je tot 1 februari 2020 een brief schrijven aan de minister. Doe hieronder de invuloefening voor wie er in de BIS terechtkomen.

Bekijk hier het hele advies