Stemming moties debat wetsvoorstellen Toegangsbewijzen en quarantaineplicht in-reizigers

2 juni 2021

De Eerste Kamer heeft dinsdag 1 juni gestemd over vijf moties die waren ingediend tijdens het plenaire debat op 25 mei jl. over de coronawetsvoorstellen.

Het betrof de  Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen, de Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden en verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Twee moties werden aangenomen, drie moties werden verworpen.

Aangenomen

  • Aangenomen werd de motie van senator Van der Voort (D66) die de regering verzoekt een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen op te nemen voor coronatestbewijzen en andere maatregelen in het Stappenplan voor Opening van de Samenleving en in de bijhorende ministeriële regeling dan wel AMvB. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, PvdD, CDA, VVD, GL, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en CU steunden de motie, de fractie van de PVV stemde tegen.
  • Aangenomen werd de motie van senator Van der Voort die de regering verzoekt om vóór de zomer met een gedegen visie en toekomstplan voor de zorg te komen voor zowel de korte als de langere termijn en daarover de kamer te informeren. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GL, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en CU steunden de motie, de fracties van CDA, VVD en PVV stemde tegen.

Verworpen

  • Verworpen werd de motie van senator Otten (Fractie-Otten) die de regering verzoekt -naar aanleiding van de kritiek van de Algemene Rekenkamer dat het ministerie van VWS het afgelopen jaar 5,1 miljard euro onrechtmatig heeft uitgegeven aan coronamateriaal – de Algemene Rekenkamer op grond van Artikel 7.23 van de Comptabiliteitswet op korte termijn een onderzoek in te laten stellen naar de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de uit te geven bedragen direct of indirect verband houdende met de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, PVV en PvdD steunden de motie, de fracties van CDA, VVD, GL, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en CU stemden tegen.
  • Verworpen werd de motie van senator Karakus (PvdA) die de regering verzoekt zorg te dragen voor de beschikbaarheid van voldoende controle-en handhavingscapaciteit om ten minste 90%, en zo mogelijk 100%, van de inreizigers uit hoogrisicogebieden te controleren. De fracties van GL, SP, PvdA, OSF, PvdD en CU steunden de motie, de fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, D66 en PVV stemden tegen.
  • Verworpen werd de motie van senator Nanninga (Fractie-Nanninga) die de regering verzoekt om beide wetten uiterlijk op 1 september 2021 te laten vervallen. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV steunden de motie, de fracties van CDA, VVD, GL, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en CU stemden tegen.