Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

20 april 2023

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeerde de Tweede en Eerste Kamer per brief over het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023.

Het wettelijk brutominimumloon stijgt per 1 juli 2023 met 3,13%. Dit betekent dat het minimumloon voor een volledig dienstverband €1.995 per maand, €460,40 per week en €92,08 per dag wordt. Voor de cao NPF is de salaristabel aangepast op het niveau van het WML

In de tweede helft van 2023 bedraagt het bruto wettelijk minimumloon € 1.995 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. Werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er daardoor 3,13% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2023. Werkgevers moeten het minimumloon betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband. De bedragen met toelichting worden nog gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor de cao NPF is de salaristabel aangepast op het niveau van het WML. (zie hier)

Wijziging WML-systematiek naar wettelijk minimumuurloon in 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal er een wettelijk minimumuurloon worden ingevoerd. Dit houdt in dat het minimumloon per uur voor iedere werknemer gelijk zal zijn, ongeacht de normale arbeidsduur. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze wet is per 1 januari 2024 en het minimummaandloon wordt daarbij omgerekend naar een uurloon op basis van een normale arbeidsduur van 36 uur per week.

De cao NPF kent nu een fulltime dienstverband van 38 uur per week. Zodra de Wet invoering minimumuurloon in werking treedt op 1 januari 2024 wordt het minimummaandloon omgerekend naar een uurloon op basis van een arbeidsduur van 36 uur per week.

Minimumvakantiebijslag

De WML kent aan de werknemer ook een wettelijke aanspraak op vakantiebijslag toe. Daarnaast is het goed om te weten dat de vakantiebijslag, die is uitgedrukt in een percentage van het loon (8%), in de maand juni moet worden uitbetaald. Dit heeft betrekking op de aanspraak op vakantiebijslag die in de periode van 1 juni van het voorafgaande jaar tot 1 juni van het lopende jaar is verworven. Er kan worden afgeweken van deze hoofdregel bij cao, arbeidsvoorwaardenregeling of individuele arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld door uitbetaling van de vakantiebijslag eenmaal per jaar, tweemaal per jaar of in maandelijkse termijnen. Hoe het in de cao NPF is geregeld lees je hier.

Tot slot, als de arbeidsovereenkomst eindigt, moet de werkgever de opgebouwde, nog niet uitbetaalde vakantiebijslag aan de werknemer uitbetalen.

Het wettelijk minimumuurloon en de (toekomstige) indexaties daarvan worden gepubliceerd in de Staatscourant en het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 zal tegelijk met de volgende reguliere indexatie per 1 januari worden gepubliceerd.