Bron

Platform ACCT / Oog voor Impuls

Stimulans om zzp’ers aan te nemen in dienstverband via Oog voor Impuls

15 februari 2023

Stimulans om zzp’ers aan te nemen in dienstverband via Oog voor Impuls

In de popsector wordt best wat werk verricht door zzp’ers. In sommige gevallen is ook best duidelijk dat dat werk eigenlijk in dienstverband zou moeten worden uitgevoerd.

De rijksoverheid wil toepassing van de Wet DBA en het in (vaste) dienst nemen van (schijn)zelfstandigen in de culturele sector ondersteunen en heeft hiervoor een stimuleringsbudget vrijgemaakt.

Zekere Zaak regeling

De regeling Zekere Zaak binnen het programma Oog voor Impuls stimuleert organisaties vanaf 1 december 2022 om die transitie (zzp’ers in dienst nemen) in gang te zetten. Heb je als werk- of opdrachtgever in het afgelopen jaar een zzp’er ingehuurd die je nu in dienst wilt nemen? Dan kan je een tegemoetkoming vragen, bestaande uit

 • een eenmalige stimuleringsbijdrage van € 1.000,-
 • en een tegemoetkoming voor de werkgeverslagen van 23% van het brutosalaris voor een periode van maximaal 12 maanden.

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor arbeidsovereenkomsten die na 1 juli 2022 zijn aangegaan. De regeling geldt momenteel tot en met 30 juni 2023 (of zolang het budget reikt) en staat open voor iedere organisatie in de culturele of creatieve sector. Lees wel eerst goed de spelregels voordat je een aanvraag doet.

Spelregels

Op grond van de spelregels kun je eenvoudig vaststellen of je organisatie voor een financiële bijdrage in aanmerking komt. Kort samengevat kun je een aanvraag doen als je organisatie opereert in de culturele of creatieve sector en als je organisatie na 1 juli 2022 een arbeidsovereenkomst is aangegaan (voor minimaal 3 maanden) met een persoon die in het afgelopen jaar als zzp’er werd ingehuurd.

 1. De regeling staat open voor alle werkgevers in de culturele en creatieve sector (zie SBI codes) en start per 1 december 2022. Bemiddelaars en personele dienstverleners kunnen geen aanvraag doen.
 2. Een werkgever kan een tegemoetkoming krijgen in salariskosten plus een eenmalige bijdrage indien iemand in dienst is genomen voor tenminste 16 uur per week voor tenminste 3 maanden.
 3. De betreffende werknemer verrichtte voorheen werkzaamheden bij de betreffende organisatie op basis van een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst van opdracht betrof tenminste 1 maand voor tenminste 8 uur per week gedurende de afgelopen 12 maanden, te rekenen vanaf de start van de arbeidsovereenkomst.
 4. Er dient sprake te zijn van een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen en niet eerder is ingegaan dan 1 juli 2022. De duur van deze overeenkomst is minimaal 3 maanden, de wettelijke proeftijd inbegrepen.
 5. De tegemoetkoming in de salariskosten wordt toegekend over een periode van minimaal 3 en maximaal 12 maanden.
 6. Een organisatie kan voor meerdere arbeidscontracten een aanvraag indienen. Er dient dan per werknemer een aanvraag te worden gedaan. Het is niet mogelijk om binnen de looptijd van het project meerdere aanvragen te doen voor dezelfde werknemer.
 7. De tegemoetkoming in de salariskosten bedraagt 23% van het bruto salaris, exclusief toeslagen, vakantiegeld en overige loon gerelateerde afspraken. Bij een all-in salaris wordt een correctie toegepast voor deze elementen. De omvang van de vergoeding, en de eventuele correctie, wordt door Platform ACCT berekend, vastgesteld en gecummuniceerd bij aanvang en wijzigt niet meer.
 8. Na afloop van de periode waarop de toegekende aanvraag betrekking heeft kan de werkgever de tegemoetkoming in de salariskosten declareren door overlegging van de salarisspecificaties over de betreffende periode. Als de arbeidsovereenkomst voortijdig is beëindigd vervalt de mogelijkheid tot declaratie. Indien de daadwerkelijke salarisbetalingen aan de werknemer meer dan 10% lager blijken te zijn dan het salaris als bij punt 7 beschreven, dan wordt de toezegging herberekend en naar beneden bijgesteld. Bij een hoger uitbetaald salaris volgt geen bijstelling.
 9. Bij toekenning van de aanvraag wordt een eenmalige stimulansbijdrage verstrekt van € 1.000,-. De tegemoetkoming die achteraf wordt uitgekeerd, komt daar bovenop.
 10. Aanvragen kunnen uitsluitend via de daartoe bedoelde website worden ingediend.
 11. Van aanvragers kan worden gevraagd om mee te werken aan, onder andere, algemeen onderzoek op het gebied van personeelsbeleid in de sector of in de eigen organisatie.
 12. Na ontvangst van de aanvraag zal deze binnen 2 weken worden beoordeeld. De uitkomst (toekenning, afwijzing of nadere vragen) wordt per mail gecommuniceerd. Bij toekenning wordt de stimulansbijdrage van € 1000,- binnen 1 week overgemaakt naar de bankrekening van de organisatie. In de toekenningsmail worden instructies gegeven voor het declareren van de vergoeding na afloop van de periode.

Starten aanvraag

Je kan hier je aanvraag direct starten.