Suggesties verbetering van giftenaftrek en ANBI-regeling

16 mei 2018

De giftenaftrek en de regelingen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) blijven bestaan. Het kabinet wil de huidige regelingen wel minder complex maken en kijken naar verbeteringen voor de uitvoering. Dit blijkt uit de recente kabinetsreactie, die staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De kabinetsreactie komt overeen met de afspraken uit het regeerakkoord. In het regeerakkoord was al aangegeven dat de Geefwet in stand zou blijven. Het kabinet heeft hiervoor gekozen, omdat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor handhaving van de Geefwet en de wet een belangrijke bijdrage levert aan de financiële ondersteuning van goede doelen en cultuurinstellingen.

Uit de evaluatie van de giftenaftrek en de ANBI-praktijk volgde wel een aantal punten van verbetering op het gebied van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. In de brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris daarom een aantal suggesties gedaan voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI-regeling. Deze suggesties gaat de staatssecretaris bespreken met de Tweede Kamer en de goededoelensector.

De verbeteringen van de giftenaftrek zien vooral op het ontmoedigen van oneigenlijk gebruik en het minder complex maken van de regeling. Het kabinet stelt voor om de drempel voor aftrek van giften te verhogen. Dit moet zorgen voor minder administratieve lasten en minder te controleren aangiften. Daarnaast stelt het kabinet voor om een plafond in te stellen voor periodieke giften. Dit moet constructies tegengaan waarbij de regeling onbedoeld wordt gebruikt. Het kabinet wil ook de aftrekbaarheid van contante giften afschaffen. Deze giften zijn namelijk zeer lastig te controleren en erg fraudegevoelig.

Publicatieplicht ANBI’s uitbreiden
De ANBI-regeling is ook op een aantal punten toe aan verbetering. Het publiceren van verplichte gegevens is op dit moment niet aan regels gebonden en daardoor is de controle arbeidsintensief. Een standaardsjabloon moet daar verandering in brengen. Het kabinet overweegt ook om de publicatieplicht (tool) uit te breiden, zodat ook direct zicht is op bijvoorbeeld de aard van de activiteiten, de omvang van de ANBI (vermogen, donaties, werknemers, vrijwilligers) en de controle van de ANBI door andere partijen. De anti-oppoteis (niet meer vermogen aanhouden dan nodig is voor het werk) zorgt ook voor veel onduidelijkheid. Een versoepeling van deze eis moet het toetsen daarvan makkelijker maken. Verder kijkt het kabinet of de controle van ex-ANBI’s eenvoudiger kan.