UITGESTELD: De toekomst van popsector in vier gesprekken 29-11 as.

18 november 2021

De vier gesprekken over de popsector na COVID-19 zijn tot nadere orde uitgesteld.

Belangrijkste reden voor het uitstel is dat we veel afmeldingen krijgen in verband met de nieuwe COVID-19 situatie. We hebben nog onderzocht of het mogelijk is de gesprekken semi-online te organiseren. We vinden echter dat dit de oorspronkelijke opzet van de middag te veel geweld aandoet. We hadden graag live interactie. We hopen een en ander door te kunnen plaatsen naar de conferentie ESNS in januari 2022.

Gaat de COVID-19 pandemie een radicale, structurele verandering veroorzaken, zoals velen beweren, of probeert de popsector zo snel mogelijk terug te keren naar 2019 alsof corona een onpasselijke nachtmerrie was?

Twee kanten
Een crisis maakt vindingrijk, men ziet mogelijkheden en mazen die anders blijven liggen. Tijdens ESNS in januari 2021 stond de popsector al uitvoerig stil bij een intelligent herstelbeleid en bij wat men ‘hierna allemaal anders gaat doen’. Inmiddels is het eind oktober en is dat ‘hierna’ er nog steeds niet helemaal.
Een crisis kan ontwikkelingen ook in een stroomversnelling brengen. Zo was te zien dat de soms hachelijke positie van zzp’ers in ons risicovolle ecosysteem zich duidelijker en schrijnender manifesteerde door de coronacrisis, dan met behulp van de Fair Practice Code. De sector ervaart ook dat het niet vanzelfsprekend is dat al het publiek zomaar terugkomt.
Het woord ‘crisis’ komt uit de Griekse taal en betekent een tweesprong in de weg. Eén afslag leidt naar een verbetering, en de andere zorgt ervoor dat de omstandigheden slechter worden. Ook het Chinese karakter voor crisis bestaat uit twee delen: het linker deel betekent gevaar, het rechter symbool staat voor kansen en mogelijkheden. Veel zogenaamde zekerheden lijken op een kantelpunt beland.

Herstel of transformatie?
Wat vinden we in onze sector eigenlijk ‘beter’? Wat zijn in onze sector de kansen voor de toekomst?
In samenwerking met de Boekmanstichting organiseert de VNPF een live bijeenkomst waar deze redelijk grote vragen worden opgehakt in vier deelgesprekken.

Programma

13:00 -14:30:  Algemene ledenvergadering VNPF (besloten)
14:15:    Inloop (voor de rest van het programma)
14:45- 15:45:   50 jaar, wat nu?
idem De toekomst van de arbeidsmarkt, in welke popsector willen wij werken?
16:00-17:00:   Going hybrid; hoe een poppodium en technologie samensmelten
idem  Passende gages met honorariumrichtlijnen
 17:00 > Borrel

Toelichting op de gesprekken

14:45- 15:45

50 jaar, wat nu? 
Tussen 1970 en 2020 verwierf popmuziek een eigen plek in de Nederlandse cultuur. Eerst om de jeugd van straat te houden, toen als nieuwe kunstvorm, daarna als economisch wonder. Zowel overheden als multinationals haakten aan. Er kwamen subsidies en veel meer nog: eigen inkomsten. Die ontwikkeling kwam tot stilstand door corona. Eenmaal een halve eeuw oud, 50 jaar, brak noodgedwongen een periode aan van reflectie. Hoe herstelt de entertainmentindustrie zich? Wat verlangen de overheden? Eist de popsector een plek op als zelfstandige kunstvorm? Kortom: welke toekomst ligt er nu, hopelijk na corona, in het verschiet? Jan Hiddink, voorheen programmeur bij oa WORM en tegenwoordig cultureel consulent in Rotterdam, zal in een hoorcollege de balans van een halve eeuw popmuziek in Nederland opmaken.
Moderator: Thomas van Dalen
Sessieleden: Jan Hiddink alias Agent 010 is cultureel consulent in Rotterdam.

De toekomst van de arbeidsmarkt, in welke popsector willen wij werken? #1
De Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur kwamen o.a. met het rapport Passie gewaardeerd. De cultuursector zelf kwam met De Arbeidsmarktagenda (in 2017 alweer). De minister kwam met geld voor een organisatie, namelijk Platform ACCT. Als verenigde organisaties in de pop streven we naar een toekomstbestendige popsector. Daar horen een professionele beroepspraktijk en een verantwoorde interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten bij. De Fair Practice Code is een gezamenlijk verantwoordelijkheid van podia, festivals, artiesten, concert promotors, publiek, brancheorganisaties, vakbonden en overheden. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt vraagt om inspanningen van iedere schakel én de bereidheid van overheden en fondsen om die financieel te ondersteunen. COVID-19 heeft de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda wel dwars gezeten, maar niet laten verdwijnen. Dit gesprek zal zich toespitsen op twee onderdelen.

De zogenaamde trickle down
Niet iedereen heeft in gelijke mate kunnen profiteren van hulpmaatregelen. We staan stil bij het gegeven dat er door toedoen van COVID-19 sprake is inkomensongelijkheid en een veranderende (verslechterde) positie op de arbeidsmarkt tussen verschillende soorten werkenden (mensen in loondienst en zzp’ers). Dit wordt vaak samengevat in de verwarrende term trickle down. We halen nog wat herinneringen op aan het Boekmanrapport Ongelijk getroffen ongelijk gesteund, maar blikken ook terug naar best practices en kijken vooruit. Wat ging hier in onze sector goed? Wat kan een eventueel volgende keer beter?

In welke popsector willen we werken?
In het verlengde hiervan en naar analogie van de titel van het spraakmakende rapport van de commissie Borstlap staan we stil bij de vraag: In wat voor popsector willen wij eigenlijk werken? De huidige wet- en regelgeving in het arbeidsmarktbeleid is niet toekomstbestendig en de economische en sociale vooruitgang is met de huidige regels niet veilig. Ook de popsector blinkt bijvoorbeeld niet uit in het hanteren van een overzichtelijk stelsel van contractvormen. Hoe zien we, nu we COVID-19 hebben meegemaakt, de toekomst van het arbeidsmarktbeleid in de popsector?
Moderator: Oscar Kocken
Sessieleden: Sjoerd Feitsma, directeur Platform ACCT, Anna Megens, coördinator beleid AWVN
 

16:00 – 17:00

Going hybrid; hoe een poppodium en technologie samensmelten
Tijdens de lockdowns is technologie een steeds grotere rol gaan spelen. Wat hebben we van deze periode geleerd? Wat gebeurt er wanneer de zalen weer volledig open mogen? Maken we dan nogsteeds gebruik van technologie en in welke vorm? Of vallen we terug in oude gewoonten? In dit gesprek gaan Jos Feijen en Jasper Vis dieper in op de ervaringen opgedaan met de Smart Venue en laten ze zien hoe technologie toe te passen valt in een nieuw businessmodel en wat dat kan betekenen voor poppodia en festivals.
Moderator: Thomas van Dalen
Sessieleden: Jasper Vis, oprichter en baas van Headcandy / Bridging the gap, Jos Feijen, directeur Effenaar.

Passende gages met honorariumrichtlijnen
Bij een professionele beroepspraktijk en een verantwoorde interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten horen ook muzikanten en hun beloning. Een onderdeel van de Fair Practice Code is een passende betaling (fair pay), ook voor popkunstenaars. We gaan het in dit gesprek hebben over het traject Honorariumrichtlijnen voor popmuzikanten. PACCT faciliteert een proces waarin delegaties van programmerende partijen (podia/festivals) en makers zes keer (of zoveel als nodig is) tot ca november 2022 aan zogenaamde dialoogtafels in gesprek gaan over honorariumrichtlijnen. Zonder de dialoogtafels over te willen nemen, behandelen we dit onderwerp aan de hand van de kernvragen van de Arbeidsmarktagenda:

  • Wat is er nodig om de arbeidsmarktpositie van werkenden in de popsector te verbeteren?
  • Wat kan de popsector zelf doen?
  • Wat is er van de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en/of stakeholders nodig?  ?

Moderator: Oscar Kocken
Sessieleden: nog in te vullen