Uitkering ouderschapsverlof van 50% naar 70% dagloon

16 maart 2022

Nog vóór de inwerkingtreding van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloon.

Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof. Werknemers krijgen dan de kans om in het eerste levensjaar van hun kind voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering te ontvangen van UWV. Nu zijn wettelijk gezien alle 26 verlofweken nog onbetaald (de cao kan wel een recht op loondoorbetaling bevatten). In de huidige tekst van de Wet betaald ouderschapsverlof is bepaald dat de uitkering 50% van het dagloon bedraagt, en hoogstens 50% van het maximumdagloon. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat de verlofregeling voor een deel van de werknemers financieel gezien niet aantrekkelijk genoeg is om ervan gebruik te maken.

Uitkering ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof
Het vorige kabinet zegde toe in de wet een mogelijkheid op te nemen om nog voor het ingaan van de wet het uitkeringspercentage te verhogen naar 70% van het dagloon (en hoogstens 70% van het maximumdagloon). De minister maakt hier nu gebruik van. In een ontwerpbesluit is opgenomen dat het uitkeringspercentage vanaf 2 augustus 2022 70% bedraagt. De wijziging vindt plaats via een zogenoemde voorhangprocedure, waarbij de Tweede Kamer zich nog kan uitspreken over het ontwerpbesluit. Door de aanpassing is de uitkering bij ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof straks van dezelfde hoogte.

Effect van verhoging verlofuitkering moet nog blijken
Hoewel het hogere uitkeringspercentage de drempel voor het opnemen van verlof lager maakt, blijft de vraag of de uitkering veel (laagbetaalde) werknemers overhaalt om andere keuzes te maken bij de verdeling van zorg en werk. Het kabinet verwacht in ieder geval in algemene zin voor zowel moeders als vaders (of de partner van de moeder) dat zij meer van het ouderschapsverlof gebruik gaan maken. De verbeterde ouderschapsverlofregeling is één van de maatregelen voor meer gendergelijkheid op de arbeidsmarkt.