Update COVID-19 onderzoek cultuursector door Boekmanstichting

26 november 2020

De Boekmanstichting is in samenwerking met onderzoeksbureau APE Significant en SiRM gestart met de uitvoering van de monitor Cultuur en corona. Lees verder voor een update.

Lees evt. meer hier.

Het doel van het onderzoek is beter inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronamaatregelen voor de culturele en creatieve sector en om deze vervolgens voor langere tijd te kunnen monitoren. De VNPF werk hier aan mee.

Wat is de stand van zaken?
Een eerste vragenlijst is verstuurd aan een deel (ook een deel van de VNPF-leden) van de sector. Bij de eerste uitvraag hebben we presenterende en producerende organisaties binnen de volgende delen van de sector bevraagd: theater en jeugdtheater, muziektheater, dans, koren en ensembles, orkesten, beeldende kunst, medialabs, festivals, vrije producenten en poppodia (VNPF-leden).

De gebruikte vragenlijst is in overleg met de taskforce en het CBS opgesteld. Voor de monitor is een helpdesk ingericht waar organisaties met hun vragen terecht kunnen. Bij de verspreiding hebben organisaties aangegeven meer tijd nodig te hebben om de vragenlijst in te vullen dan hiervoor beoogd was. Er is dan ook voor gekozen om organisaties meer tijd te geven. Daarnaast kijkt de Boekmanstichting of vereenvoudiging van de vragenlijst nodig is om de werkdruk voor het invullen te verkleinen.

Wanneer voldoende reacties op de vragen binnen zijn, stelt de Boekmanstichting een eerste rapportage op die ingaat op de gevolgen voor de financiën en werkgelegenheid. Hierin wordt onder andere gekeken naar:

  • de mate waarin naast het wegvallen van inkomsten ook kosten zijn weggevallen;
  • hoeveel geld gaat er naar personeel dat niet in loondienst is?;
  • welke verschillen bestaan er tussen organisaties die normaliter veel publieksinkomsten hebben en organisaties waarbij minder het geval is?;
  • tussen organisaties die produceren of juist presenteren?;
  • wat is het toekomstperspectief?
  • hoe staat het met het weerstandsvermogen van organisaties?
  • komen de coronagerelateerde steunmaatregelen wel op de goede plek terecht?

Het streven is om in december 2020 met een beknopte eerste rapportage naar buiten te komen. De boekmanstichting hoopt dat de musea en de theaters en concertzalen dan ook deelnemen aan de monitor. Als VNPF willen we graag ook dat popfestivals aandacht krijgen.

Wat zijn de volgende stappen
De komende maanden probeert de Boekmanstichting een groter deel van de sector te onderzoeken. In overleg met branche- en koepelorganisaties wordt een steekproef getrokken van organisaties op het gebied van cultuureducatie en -participatie, de audiovisuele sector en monumenten en waar mogelijk andere erfgoedorganisaties. De letterensector wordt al voldoende in beeld gebracht door de Koninklijke Bibliotheek en KVB Boekwerk. De volgende uitvraag vindt rond half januari plaats. Daarin brengen we 2020 in kaart. Bij delen van de sector die via de vragenlijst niet goed in beeld kunnen brengen, neemt de Boekmanstichting aanvullende interviews af.

De Boekmanstichting spant zich in om de verschillende vragenlijsten die in de sector worden verspreid zoveel mogelijk af te stemmen om te voorkomen dat organisaties in deze uitdagende periode worden overvraagd. Dat neemt niet weg dat de deelname aan de monitor een behoorlijke inspanning van de organisaties vergt.