Update Fair Practice Code en Arbeidsmarktagenda

2 oktober 2018

Op 3 oktober 2017 werd in Veem House for Performance de Fair Practice Code 1.0 aangeboden aan demissionair minister van OCW, Jet Bussemaker. En op 14 november 2017 ontving de kersverse minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, uit handen van Kunsten ’92 voorzitter Jan Zoet de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector. Wat is de stand van zaken m.b.t. beide projecten? Een update van Kunsten '92;

De Fair Practice Code is éen van de agendapunten van de Arbeidsmarktagenda. Kunsten ’92 is ‘aanjager’ van dit punt (lees verderop meer over de agenda). De code biedt een kader om duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken voor iedereen in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken. Versie 1.0 is door een brede vertegenwoordiging van creatieve professionals opgesteld en fungeerde als startpunt.

Wat doen wij op dit moment?
Vanaf de presentatie van versie 1.0 van de Fair Practice Code heeft onze werkgroep zich gericht op het verwerven van breed draagvlak en op het verder ontwikkelen van de code. Dit doen we de komende weken door middel van dialoogsessies met betrokkenen uit verschillende hoeken. Ook vragen we er bij diverse bijeenkomsten en in publicaties aandacht voor. Zo stond eind augustus het Paradisodebat volledig in het teken van de vijf waarden van de code. De initiatiefnemers van ‘Nieuwe Grond’ (verdiepingsprogramma van het NL Theaterfestival) organiseerden op 13 september jl. een werksessie, en bij het congres van de VNPF (Verenigde NL Poppodia en -Festivals) op 19 september was er een workshop over de Fair Practice Code. De Boekmanstichting wijdt het eerstvolgende nummer van hun tijdschrift, Boekman #117, volledig aan de culturele arbeidsmarkt (met ook een artikel door Jan Zoet) en organiseert in aanloop op de publicatie van dit nummer een reeks lezingen (lees meer hierover).

Wat levert dat op?
In januari zal een website gereed zijn met praktische tools en informatie om de code zo toegankelijk en toepasbaar mogelijk te maken, voor zowel net beginnende creatieven als grote instellingen met ervaring. Ook wordt er gewerkt aan een Fair Practice Scan, waarmee opdrachtgevers en -nemers zelf kunnen checken of ze werkelijk voldoen aan de code. Zij kunnen op basis van de uitkomsten van de scan gezamenlijk afspraken maken over het werken volgens fair practice.

Waar en door wie wordt de Fair Practice Code al opgepikt?
Dit voorjaar werd na de Gemeenteraadsverkiezingen duidelijk dat veel gemeenten de Fair Practice Code in de cultuurparagrafen van hun collegeakkoorden hadden opgenomen. Zie ook de analyses die Theatermaker i.s.m. Kunsten ’92 maakte.
Maar ook werd de Fair Practice Code zeer positief ontvangen door de European Cultural Committee van de European Composers and Songwriters Alliance (ECSA), tijdens de bijeenkomst in Belgrado op 18 september jl. Daar gaf Esther Gottschalk (directeur Nieuw Geneco en lid werkgroep Fair Practice Code) een presentatie. Alle aanwezigen zagen mogelijkheden voor een Europese adoptie van de Code. Deze kan vervolgens fungeren als een paraplu voor meer specifieke richtlijnen, zoals de Franse Fair Practice Code voor muziekuitgevers, de Nederlandse Code goed opdrachtgeverschap en andere. Als follow up zal een Engelse vertaling van de Fair Practice Code toegestuurd worden aan de ECSA Cultural Committee.

Voortgang Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector
In 2016 kreeg Kunsten ’92 van minister Bussemaker de opdracht om met alle relevante betrokkenen een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector op te stellen, op basis van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur.

Hoe vordert de uitvoering?
In de agenda staan 21 agendapunten, waarbij voor elk punt een ‘aanjagende partij’ is aangewezen. De zogenoemde Regiegroep bewaakt de voortgang en de samenhang. Op moment is een aantal ‘aanjagers’ concreet aan de slag: het door hen ingediende plan is goedgekeurd door de Regiegroep en zij zijn gestart. De andere agendapunten zullen spoedig volgen. Lees meer over proces en organisatie van de Arbeidsmarktagenda.

Hoe gaat het na dit jaar verder?
Afgelopen mei heeft de Regiegroep een brief aan de minister gestuurd over de voortgang en het vervolg van de Arbeidsmarktagenda. Daarin geeft de Regiegroep ook aan welke investeringen ná dit jaar en in de volgende cultuurnotaperiode nodig zijn om de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector goed uit te voeren en de culturele arbeidsmarkt te versterken. Een pleidooi dus om nu gezamenlijk een zo goed mogelijke basis te leggen voor de nieuwe cultuurnotaperiode èn om structurele middelen te reserveren in die nieuwe periode. De minister heeft hiermee de Tweede Kamer kunnen informeren. Lees meer. Op Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet in 2019 € 3,8 miljoen investeert in ondernemerschap en arbeidsmarkt. Dit is onder meer bestemd voor continuering van de honorariumrichtlijnen en de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector (inclusief de Fair Practice Code). 

Conferentie Arbeidsmarktagenda en Fair Practice Code: voorlopige datum 21 januari 2019
Tijdens deze werkbijeenkomst worden de website en scan van de Fair Practice Code gepresenteerd en wordt duidelijk hoe ver de verschillende ‘aanjagers’ zijn gevorderd met hun agendapunten. Een blik op hoe de Arbeidsmarktagenda wordt gecontinueerd in de periode 2021 – 2024 maakt ook deel uit van het programma. Uiteraard volgt spoedig meer informatie, over programma, datum en locatie.