Bron

Kunsten '92

Update taskforce: indexatie en compensatie door gemeenten nog niet toereikend

19 september 2023

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft opnieuw geïnventariseerd welke indexatie, huurverhoging en energiecompensatie gemeenten in 2023 toepassen.

Uit een eerdere rondvraag begin dit jaar bleek slechts een kwart van de bevraagde gemeenten een energiecompensatieregeling had en dat de indexatie van subsidies over 2023 gemiddeld genomen op slechts op 4,7% zat. Indertijd was de extra prijscompensatie die het Rijk voor maatschappelijke en culturele organisaties heeft uitgetrokken nog niet bekend. Inmiddels is dat wel het geval.

De Taskforce heeft van 20 grote en middelgrote gemeenten de cijfers binnen. Daaruit blijkt dat een aantal gemeenten de indexatie hebben opgetrokken en de meeste gemeenten inmiddels een compensatieregeling voor stijgende energiekosten hebben ingesteld.

Helaas blijft deze indexatie gemiddeld genomen ontoereikend om de stijgende energie- en prijsstijgingen op te vangen. Bovendien wordt de indexatie bij veel gemeenten gedeeltelijk weer opgeslokt door substantieel hogere huurpenningen.

Het ontbreken van een wettelijke verplichting om door het Rijk beschikbaar gestelde middelen ook daadwerkelijk in te zetten voor cultuur, blijft een terugkerend manco bij de financiering van cultuur. Dit verklaart ook de grote verschillen tussen gemeenten. Verder leidt de lange doorlooptijd bij de besluitvorming over de definitieve indexaties tot financiële onzekerheid bij culturele organisaties. De definitieve bedragen over 2023 worden nu pas duidelijk, terwijl het jaar al flink op streek is en het begrotingsproces voor 2024 al is gestart.

Klik hier om verder te lezen en de cijfers per gemeente (voor zover bekend) in te zien.