Veelgestelde vragen van werkgevers m.b.t. de coronacrisis

2 april 2020

Waar vind ik algemene informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor werkgevers?

Over de gevolgen van het coronavirus voor de werkvloer is veel informatie te vinden op de site van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). Hier vind je ook een handreiking van VNO NCW, AWVN en MKB Nederland gezamenlijk. Ook vind je een voorbeeld van vragen en antwoorden om uw werknemers te informeren.

Heeft mijn werknemer recht op doorbetaling van loon nu wij de activiteiten staken?

In het geval de medewerker een arbeidsovereenkomst met jouw organisatie heeft met daarin vaste uren, zal je het salaris moeten doorbetalen. Het risico van geen arbeid ligt arbeidsrechtelijk in beginsel van de werkgever. Je kunt kijken of er zoveel mogelijk vanuit thuis gewerkt kan worden. Voor oproepkrachten (nul-uren) geldt dat je hun loon niet door hoeft te betalen, maar het mag wel en dit is ook mee te nemen in de NOW-aanvraag.

Mag de werkgever van de werknemer vragen tijdelijk ander werk te verrichten?

In deze uitzonderlijke situatie mag van werknemers worden gevraagd tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten, mits dit op een veilige werkplek kan worden verricht. In redelijkheid kan je, na overleg met de werknemer, hem/haar tijdelijk andere passende werkzaamheden opdragen, omdat bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Heeft een medewerker die preventief wordt thuisgelaten recht op loon?

Ja, als werkgever kun je de medewerker verzoeken of verplichten om preventief thuis te blijven, en dan heeft de medewerker recht op doorbetaling van loon. Als werkgever ben je verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Is er gegronde vrees dat een medewerker besmet is of besmet kan worden? Dan kan je als werkgever de medewerker verplichten om thuis te werken. In de overige gevallen is het van meerdere factoren afhankelijk of de medewerker thuis mag en kan werken.

Mag een medewerker die niets mankeert zelf beslissen preventief thuis te blijven?

Nee, behalve bij gegronde vrees voor besmetting op het werk. Blijft de medewerker zonder goede reden thuis? Dan heeft hij geen recht op loon. Als werkgever ben je verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Is er gegronde vrees dat een medewerker besmet is? Dan kun je de medewerker verplichten om thuis te werken.

Heeft een medewerker die in quarantaine zit (maar niet ziek is) recht op loon?

Ja, als de medewerker in quarantaine zit en thuis kan werken, heeft hij recht op loon.

Mag een medewerker thuisblijven om voor de kinderen te zorgen?

Als de werknemer kinderen heeft die moeten worden opgevangen, vanwege de sluiting van de scholen, heeft de medewerker recht op loon voor korte duur om de opvang te regelen (calamiteiten- of kortverzuimverlof). Het gaat om een redelijk te berekenen tijd en het gaat dus om acute privéproblemen. In dit geval dus enkel voor de tijd die nodig is om te zorgen voor opvang voor de kinderen.

Hoe zit het met een zieke oproepkracht?

Een al gedane oproep (ingeroosterd) moet worden doorbetaald. Is er geen sprake van een oproep geweest? Dan is er in beginsel ook geen sprake van loonbetaling. De oproepkracht heeft dan dus geen recht op loon. Kan de werknemer met succes een beroep doen op het rechtsvermoeden op grond van artikel 610a en 610b, dan moet het loon per maand betaald worden, dat wordt berekend op basis van het gemiddelde loon over de voorgaande 3 maanden.

Hoe zit het met een zieke uitzendkracht?

Is er sprake van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding? Dan zou er geen recht op betaling van salaris kunnen gelden. Dit ligt echter specifiek aan de afspraken die vastgelegd zijn tussen de uitzendonderneming, de uitzendkracht en u als inlener.

Welke financiële maatregelen heeft de regering getroffen?

Alle maatregelen zijn hier te vinden.

Hoe kan ik voor mijn personeel een aanvraag doen voor de Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?

Via de site van de Rijksoverheid is de meest actuele informatie te vinden over het aanvragen van de NOW.

Ik heb al werktijdverkorting toegekend gekregen. Wat geldt nu?

Als je al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als je gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet je gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Kan ik medewerkers, waar ik onvoldoende arbeid voor heb, verplichten vakantie op te nemen?

Nee, verlof-, vakantie- en compensatie-uren kunnen niet eenzijdig door de werkgever worden afgeboekt wegens de sluiting, tenzij deze al gepland stonden. Wel kan de werkgever de medewerkers vragen om vrijwillig een beroep te doen op het opnemen van verlof, bijvoorbeeld in een periode dat veel medewerkers toch al vrij zouden zijn, zoals de meivakantie.

Wordt er tijdens de sluiting (en geen arbeid) vakantie opgebouwd door de werknemer?

Ja. Artikel 7:634, lid 1 BW bepaalt het volgende: “De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd.”

Uitstel van BTW betaling door het coronavirus, hoe werkt dit?

Uitstel van betaling kan pas door de Belastingdienst worden verleend nadat de BTW aangifte is ingediend en de aanslag er ligt. De verschuldigde BTW van het eerste kwartaal 2020 dient uiterlijk 30 april 2020 te worden betaald. Vanaf mei 2020 zal er naar verwachting bij niet betaling van de verschuldigde BTW een naheffingsaanslag volgen met een boete. Hierna kan voor 3 maanden bijzonder uitstel worden aangevraagd. De boete zal via een verzoek naar nul worden teruggebracht.