Visie over re-integratie vanaf 1 juli 2023 verplicht

25 mei 2023

Vanaf 1 juli 2023 zijn de werkgever en werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven in het plan van aanpak, bijstellingen daarvan en de eerstejaarsevaluatie. Dit moet tot meer betrokkenheid bij de re-integratie leiden.

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, moet de werkgever in principe maximaal twee jaar lang het loon doorbetalen en zich inspannen voor re-integratie. De Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar bevat hiervoor regels.

In de Staatscourant is nu een wijziging van die regeling gepubliceerd; per 1 juli 2023 krijgt artikel 4 een toevoeging. Artikel 4 gaat over het plan van aanpak dat binnen twee weken na de probleemanalyse van een bedrijfsarts wordt opgesteld. In dit plan bepalen de werkgever en werknemer wat zij gaan doen voor de re-integratie, wat ze wanneer willen bereiken, hoe en wanneer ze evalueren en wie de casemanager is. Vanaf 1 juli geldt dat de werkgever en werknemer in het plan ook hun visie op het re-integratietraject moeten geven. In 2021 werd gemeld dat er geen draagvlak was voor deze maatregel, maar de wijziging gaat nu toch door.

Visie over passend werk en adviezen bedrijfsarts

De visie kan bijvoorbeeld gaan over arbeidsmogelijkheden, passend werk of twijfels over de adviezen van de bedrijfsarts. De nieuwe regel – die deel uitmaakt van een pakket aan maatregelen rond de loondoorbetalingsplicht bij ziekte – is bedoeld als hulpmiddel om het gesprek over de re-integratie te bevorderen, wat goed is voor de betrokkenheid van de werkgever en werknemer. Dat kan bijdragen aan een succesvolle re-integratie.
De visie op de re-integratie is opnieuw vereist als het plan van aanpak wordt bijgesteld op basis van een advies van de bedrijfsarts of een evaluatie, en als de werkgever en werknemer de eerstejaarsevaluatie opstellen (tool). De visie is ook verplicht voor eigenrisicodragers voor de ZW.

Visie is vaak al onderdeel van plan van aanpak

De wijziging is niet volkomen nieuw. In de praktijk nemen de werkgever en werknemer vaak al hun visie op in het plan van aanpak. UWV vraagt hier ook al concreet om in een niet-verplicht format van het plan van aanpak op uwv.nl. In de toelichting op de wijzigingsregeling stipt minister Van Gennip van SZW aan dat voor de visie wel enige kennis van re-integratie(wetgeving) nodig is. De werkgever en werknemer kunnen hiervoor eventueel de arbodienst, casemanager of arbeidsdeskundige raadplegen. De minister benadrukt ook dat het ontbreken van een duidelijke visie niet direct een reden zal zijn voor het opleggen van een langere loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie). Er wordt geen extra loonsanctiemogelijkheid ingevoerd.
Verder is het overgangsrecht relevant: de maatregel is alleen van toepassing op stukken die de werkgever en werknemer op of na 1 juli 2023 opstellen. Werknemers die ziek zijn vóór 1 juli, hoeven dus niet achteraf alsnog hun visie te geven in een reeds opgesteld plan van aanpak.