Visitatierapport cultuurfondsen verschenen

21 februari 2019

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een commissie het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen geëvalueerd, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Een visitatie van de cultuurfondsen vindt eens in de vier jaar plaats.

De commissie werkte aan de hand van een door de minister opgesteld protocol en evalueerde zowel de kwaliteit van uitvoering als de strategische beleidsvoorbereiding. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief. Naast lof voor de fondsen bevat het rapport ook aanbevelingen voor verbeteringen.

Klik hier om het visitatierapport te bekijken.