Wat is de stand van zaken rondom de wetgeving voor zzp’ers?

5 december 2018

In een Kamerbrief is meer duidelijkheid gegeven over de voortgang van de wetgeving voor zzp’ers. Hieruit blijkt onder meer dat uiterlijk per 1 januari 2019 een bijlage aan het Handboek Loonheffingen wordt toegevoegd waarmee opdrachtgevers kunnen bepalen of er sprake is van een gezagsrelatie.

Met de opname van het criterium ‘gezag’ in het Handboek Loonheffingen krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers meer handvatten om zelf te beoordelen of er sprake is van een arbeidsrelatie of niet. De volgende elementen spelen hierbij altijd een rol:

 • leiding en toezicht
  Welke invloed heeft de opdrachtgever op de manier waarop de werkende zijn werkzaamheden uitvoert?
 • vergelijkbaarheid personeel
  In hoeverre is de verhouding tussen de opdrachtgever en de werkende vergelijkbaar met personeel dat in dienst is bij de opdrachtgever?
 • werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen
  In hoeverre kan de werkende zelf zijn werktijden en de locatie waar hij zijn werkzaamheden uitvoert bepalen? En welke invloed heeft de opdrachtgever op de materialen en hulpmiddelen die de werkende gebruikt?
 • manier waarop de werkende naar buiten treedt
  in hoeverre maakt de werkende daadwerkelijk deel uit van de organisatie waarvoor hij werkt? Is hij bijvoorbeeld verplicht om bedrijfskleding te dragen en visitekaartjes van het bedrijf te gebruiken?

Daarnaast zijn er nog een aantal andere aspecten die bij de beoordeling van de arbeidsrelatie kunnen meewegen:

 • aansprakelijkheid voor risico’s
  is de opdrachtgever aansprakelijk bij onder meer schade (aan derden), ziekte en ongevallen?
 • concurrentie- en relatiebeding
  welke invloed heeft de opdrachtgever op het aannemen van opdrachten door de werkende bij een andere opdrachtgever?
 • beloning
  in hoeverre is de beloning anders dan bij werkenden in loondienst? Krijgt de werkende bijvoorbeeld doorbetaald als hij op vakantie gaat?

Webmodule naar verwachting eind 2019 klaar
Het kabinet is ook bezig met de uitwerking van de webmodule voor het verkrijgen van een opdrachtgeversverklaring. Via deze module kunnen opdrachtgevers straks een verklaring krijgen als uit de beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.
De verwachting is dat deze webmodule eind 2019 klaar is. De maatregelen voor zzp’ers met een laag uurtarief en zzp’ers met juist een hoog uurtarief worden de komende tijd verder uitgewerkt en in wetgeving gegoten.  De maatregelen zouden dan per 1 januari 2021 in kunnen gaan.