Weer ruimte voor cultuur in nieuwe collegeakkoorden

29 oktober 2018

Niet langer een linkse hobby, maar een bindweefsel in de samenleving. In de ge meentelijke politiek heeft cultuur weer waarde. Het LKCA bekeek 49 nieuwe coalitieakkorden. 90% van die akkoorden noemt cultuur: het draagt bij aan ontmoeting, individuele ontwikkeling, vestigingsklimaat, leefbaarheid en creativiteit. 

Gelijke basis voor ieder kind
Dat cultuur een waarde heeft voor de individuele ontwikkeling, betekent voor 43% van de gemeenten dat ze bij willen dragen aan binnenschoolse cultuureducatie. Veel concreter dan dit worden de plannen niet in de meeste collegeakkoorden.

Toch geven enkele gemeenten een inkijkje in hun plannen. Zo wil één gemeente cultuureducatie opnemen in de Lokale Educatieve Agenda. Een andere zet in op samenwerking tussen scholen en amateurkunstverenigingen en weer een andere wil een pilot omzetten in een structureel gefinancierde activiteit.

Iedereen doet mee

Inclusie, hét hot topic van dit moment, zien we ook terug in de collegeakkoorden: iedereen moet mee kunnen doen aan cultuur. Zo verwoordt 55% van de colleges hun ambities voor cultuur. In veel gevallen richten colleges zich op een specifieke doelgroep: met name jongeren en mensen met een minimuminkomen. Ook met wijkgericht werken willen gemeenten meer mensen in aanraking brengen met cultuur. 

Gemeente als partner, niet als regisseur
Om de ambities voor cultuur te realiseren, positioneren de colleges zich als partner. Allereerst binnen de gemeentelijke organisatie: in 41% van de collegeakkoorden wordt cultuur gekoppeld aan andere beleidsterreinen zoals het sociaal domein, toerisme en economie.

Maar ook door niet met vooraf opgestelde plannen en kaders te komen, stellen ze zich als partner op. De colleges willen met culturele organisaties, verenigingen en individuele burgers in gesprek over wat de behoefte is en hoe ze daar gezamenlijk in kunnen voorzien.

Ga in gesprek en help verzilveren
Collegeakkoorden laten altijd ruimte over voor interpretatie. Dit geldt ook voor de passages over cultuur. Sommige zijn vaag en zonder concrete ambities. Maar het feit dat 90% van de onderzochte collegeakkoorden iets zegt over (de waarde van) cultuur en dat de colleges zich meer als verbinder en partner positioneren, biedt mogelijkheden. 

De collegeakkoorden zijn in die zin een open oproep aan de cultuursector: ga met ons in gesprek en help ons de waarde van en ambities voor cultuur te verzilveren.