Werkgever moet bedrijfsarts toegang geven tot de werkplek

20 november 2018

Een bedrijfsarts heeft kennis over beroepsziekten. Ook kan hij een patroon waarnemen in gezondheidsklachten van werknemers die hem bezoeken. Dit zijn goede redenen om hem toegang te verlenen tot de werkplek en hem inzage te geven in de risico-inventarisatie en -inventarisatie (RI&E)

 

Preventie staat centraal in de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet. Ook de bedrijfsarts heeft hier een taak in. Hij adviseert over verzuim en preventieve maatregelen voor het arbobeleid. Om deze taak uit te oefenen, is het nodig dat hij toegang heeft tot de werkvloer en inzage in de RI&E. Artikel 14 van de Arbowet bepaalt dat de werkgever verplicht is de bedrijfsarts toegang te geven tot de werkplek. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark zegde de Tweede Kamer toe in een Kamerbrief (pdf) dat zij zou bevorderen dat bedrijfsartsen daadwerkelijk toegang krijgen tot de RI&E. 

Bedrijfsarts werkt samen maar is onafhankelijk

De bedrijfsarts moet ook samenwerken met de preventiemedewerker en andere arbodienstverleners. Hij moet volgens de Arbowet (tools) ook overleg voeren met de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of betrokken medewerkers. Zo krijgt hij beter zicht op het bedrijfsbeleid voor veilig en gezond werken en de mogelijkheden om dit beleid te verbeteren. Wel is het zo dat hij zijn beroep onafhankelijk uitoefent. Hij vormt zijn adviezen voor de gezondheid van de werknemers naar eigen inzicht. 

Advies over re-integratie of aanpassing werkplek

Een werknemer mag de bedrijfsarts altijd bezoeken (tools) voor advies over gezond en veilig werken, ook als hij niet ziek is. Is de werknemer ziek, dan geeft de bedrijfsarts advies over herstel. Ook begeleidt hij de werknemer en de werkgever bij re-integratie. Net als de huisarts heeft de bedrijfsarts beroepsgeheim. Medische gegevens over een werkgever mag hij niet delen met de werkgever. Wel mag hij de werkgever informeren over wanneer de werknemer weer aan het werk kan. Daarnaast kan de bedrijfsarts advies geven over passende arbeid en aanpassingen van de werkplek.