Werkgeverspremies WGA en ZW in 2021 iets omhoog

3 september 2020

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2021 omhoog. De stijging is in lijn met de trend in voorgaande jaren. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,02 procentpunt omhoog naar 0,78%. Bij de Ziektewet is de stijging iets groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,06 procentpunt omhoog, naar 0,58%.

 

Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale premies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor deze verzekeringen heeft de werkgever de keuze om te kiezen om het risico zelf te dragen (eigenrisicodrager) of om zich publiek te verzekeren via de Werkhervattingskas van UWV.

Coronacrisis heeft gevolgen voor ramingen

De coronacrisis heeft voor Nederland ongekende economische gevolgen. Onbekend is hoe groot deze gevolgen uiteindelijk zullen zijn en wanneer en in welk tempo de economie en arbeidsmarkt zich zullen herstellen. Dit heeft ook zijn weerslag op de premies voor de WGA en de Ziektewet. Het algemene premieniveau van de gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet is van een aantal ontwikkelingen afhankelijk.

Lees hier verder