Bron

Overheid.nl

Wetvoorstel personeelsbehoud bij crisis open voor consultatie

30 mei 2024

Het wetsvoorstel is bedoeld om werkgevers en hun werknemers te ondersteunen bij het behouden van banen bij een crisis die buiten het normale ondernemersrisico valt en onvoorzienbaar is.

Denk aan een brand in het bedrijf, een overstroming, een oorlogssituatie of beperkende maatregelen om verspreiding van een ziekte te voorkomen. Het wetsvoorstel geeft werkgevers de mogelijkheid om in dit soort situaties hun personeel tijdelijk te herplaatsen of, als werken niet mogelijk is, het loon verminderd door te betalen en een loonsubsidie aan te vragen. Dit wetsvoorstel is de uitwerking van de in het coalitieakkoord opgenomen ′deeltijd-WW′. Daarnaast maakt het wetsvoorstel deel uit van het arbeidsmarkthervormingspakket.

Het wetsvoorstel is in internetconsultatie gegaan. 

Wat biedt het wetsvoorstel?

Het wetsvoorstel stelt werkgevers in staat om in crisissituaties hun personeel tijdelijk te herplaatsen of het loon verminderd door te betalen als werken niet mogelijk is. Werkgevers kunnen ook loonsubsidie aanvragen. Dit wetsvoorstel is een uitwerking van de ‘deeltijd-WW’ uit het coalitieakkoord en maakt deel uit van een pakket arbeidsmarkthervormingen.

Wanneer is er sprake van een crisis?

Een crisis is een onvoorziene omstandigheid die buiten het normale ondernemersrisico valt en waarschijnlijk leidt tot verlies aan arbeidscapaciteit. De crisis moet ervoor zorgen dat de werkgever over twee maanden minstens 20% minder werk heeft.

Welke crises vallen onder het wetsvoorstel?

De wet onderscheidt drie categorieën crises:

  1. Omstandigheden die altijd als crisis worden beschouwd.
  2. Omstandigheden die door de minister als crisis kunnen worden aangewezen.
  3. Andere omstandigheden die, ondanks dat ze niet in de wet zijn opgenomen, door de minister in overleg met de ministerraad als crisis kunnen worden aangewezen.

Alleen werkgevers die WW-premies afdragen aan het Awf kunnen gebruikmaken van deze regeling. Overheids- en onderwijswerkgevers zijn uitgesloten.

Hoe vraag je het aan?

Werkgevers die door een crisis worden getroffen, kunnen een aanvraag indienen bij het UWV. Hiervoor is advies van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers nodig. De aanvraag kan zijn voor:

  • Herplaatsing: Werknemers tijdelijk ander werk laten doen.
  • Minder werken: Werknemers minder uren laten werken met verminderde loondoorbetaling.

Voor de aanvraag moet de werkgever de vakbond informeren via een nog te bepalen meldpunt.

Details van herplaatsing

Bij herplaatsing behouden werknemers hun recht op loon. Extra reistijd wordt als werktijd beschouwd en extra reiskosten worden vergoed door de werkgever.

Details van minder werken

Bij minder werken moet de werkgever het loon blijven doorbetalen, maar mag 20% van het loon over de niet-gewerkte uren inhouden, met een maximum van 10% van het totale loon. Werknemers ontvangen altijd minstens het minimumloon. Werkgevers kunnen bij het UWV een loonsubsidie aanvragen van 65% van het SV-loon over de niet-gewerkte uren, plus 23,5% voor werkgeverslasten. Deze subsidie wordt betaald uit het Awf, waarvoor de premie met 0,04% wordt verhoogd.

Verlenging van de regeling

De periode van herplaatsing of minder uren werken kan twee keer worden verlengd, met een maximum crisistijdvak van zes maanden.

Voorgeschiedenis Crisisregeling Personeelsbehoud

Huidige en Voorgaande Regelingen

Op dit moment geldt de regeling Werktijdverkorting (WTV) voor uitzonderlijke omstandigheden, maar deze bleek ontoereikend tijdens de coronapandemie. De toen geïntroduceerde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) was niet specifiek genoeg gericht om effectief te zijn. Daarom werd in het coalitieakkoord besloten om een meer omvattende regeling te ontwikkelen.

Ontstaan van de Crisisregeling Personeelsbehoud (CP)

De Crisisregeling Personeelsbehoud (CP) is ontstaan als antwoord op de tekortkomingen van de WTV en NOW. In april 2023 werd de CP gepresenteerd als onderdeel van een pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Deze nieuwe regeling, die budgetneutraal is en ook bekend staat als deeltijd-WW, werd verder uitgewerkt in een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 30 juni 2023.

Doel en Toepassing van de CP

Het doel van de CP is om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het behoud van banen tijdens crises die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Dit omvat situaties waar de werkgever geen invloed op heeft en zich niet op kon voorbereiden, zoals oorlogen, pandemieën en overstromingen. Bedrijven kunnen een beroep doen op deze regeling als ze over twee maanden gemiddeld minstens twintig procent minder werk hebben. De regeling biedt de mogelijkheid tot twee verlengingen van telkens maximaal twee maanden.

Toekomstige Implementatie

De CP is bedoeld om op termijn de huidige regeling Werktijdverkorting te vervangen. Het streven is om het ontwerpwetsvoorstel medio 2024 naar de Tweede Kamer te sturen, zodat de nieuwe regeling tijdig kan worden ingevoerd om beter voorbereid te zijn op toekomstige crises.