Whitepaper collectief onderhandelen voor zzp’ers

11 mei 2021

De Kunstenbond schreef in opdracht van Platform ACCT op basis van de ACM-leidraad een whitepaper waarin uiteen wordt gezet wat er mogelijk is op het gebied van collectief onderhandelen van zzp'ers.

Op grond van het mededingingsrecht geldt in Nederland een kartelverbod. Onderlinge prijsafspraken, en dus ook minimum uurtarieven, zijn daarom verboden. Maar het kartelverbod geldt voor ‘ondernemingen’. Er kan wel collectief worden onderhandeld over (minimum)tarieven voor werknemers, voor schijnzelfstandigen en voor met deze groepen te vergelijken werkenden. Minimumtarieven voor zzp’ers worden sinds enige tijd in cao’s algemeen verbindend verklaard.

In de nieuwe leidraad benoemt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een aantal omstandigheden om duidelijk te maken wanneer er, wat de ACM betreft, geen sprake is van een onderneming in de zin van het mededingingsrecht of andere omstandigheden waaronder collectieve afspraken toch mogelijk zijn.

Download het whitepaper op de site van PACCT