WNPF: cao akkoord 2022 & 2023

31 januari 2022

De Kunstenbond en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) hebben nieuwe cao-afspraken gemaakt voor de poppodia en -festivals voor 2022 en 2023. 

Zie ook hier.

De lonen van de circa 1.500 poppodium- en festivalwerknemers worden met 2,5% geïndexeerd in 2022 en opnieuw met 2,5% in 2023. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de invoering van een jaarurensysteem, een vergoeding bij thuiswerken en is er een artikel over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) toegevoegd. Verder is er in de cao aan de algemene verplichtingen van de werkgever opgenomen dat de werkgever zal zorgdragen voor veilige arbeidsomstandigheden, waaronder het voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Momenteel wordt er gewerkt aan een sector specifiek beleidskader hieromtrent met handvatten voor de poppodia en festivals.

Jaarurensysteem
Per 1-1-2022 wordt een jaarurensysteem onderdeel van de cao. Werkgevers kunnen deze systematiek hanteren voor medewerkers met flexibele uren door het jaar heen, waarmee zij ondanks urenschommelingen een vast inkomen per maand ontvangen. Per kalenderjaar wordt een arbeidsduur overeengekomen, waarbij van de spreiding van de tijdens het kalenderjaar te werken uren vooraf een inschatting wordt gemaakt.

Thuiswerkvergoeding
Er is afgesproken dat de werkgever de meerkosten voor werknemers die thuiswerken vergoed, waarvoor uitgegaan wordt van het standaardbedrag van € 2,00 per dag. Werkgever en werknemer stemmen met elkaar af wanneer een werkdag als een thuiswerkdag geldt.

Regeling Vervroegde Uittreding  (RVU)
Aan de cao wordt een artikel toegevoegd over de wettelijke Regeling Vervroegde Uittreden (RVU). Deze regeling geldt uitsluitend voor werknemers geboren in de periode 1955 tot en met 1961 die maximaal 36 maanden voor de AOW-leeftijd zitten.

Omgangsvormen
Kunstenbond en WNPF vinden het belangrijk dat medewerkers zich in veilige arbeidsomstandigheden begeven. Artikel 5 uit de cao, waarin de algemene verplichtingen van werkgever zijn opgenomen, wordt met dit onderwerp uitgebreid. Naar aanleiding van het beleidskader ‘Veilig de vloer op’ van het NAPK wordt een vergelijkbaar kader voor de poppodia en festivals opgesteld, waarbij de situaties beter aansluiten bij de praktijk in de podia- en festivalwereld. De verwachte opleverdatum van dit kader zal in maart 2022 zijn.

Overige nieuwe afspraken
Er is afgesproken de vergoeding woon-werkverkeer te verhogen van € 0,14 naar € 0,19 per kilometer en het artikel over vakbondscontributie wordt voortgezet en aangepast aan het nieuwe (tweede) jaar van deze regeling. Daarnaast wordt het opslagpercentage in de richtlijn voor betaling van zzp’ers verhoogd van 40% naar 50%. Met deze opslag beoogd opdrachtgever de opdrachtnemer tegemoet te komen in voorzieningen gericht op ziekte, ongevallen en pensioen.

Voor meer informatie:
De volledige cao is te vinden op www.caopoppodiaenfestivals.nl of neem contact op met Lisa Bos via lisa.bos@vnpf.nl