Arbeidstijdenwet

Laastste update op 20 oktober 2022

De Arbeidstijdenwet (ATW) is een raamwerk van regels die de maximale werktijden en minimale rusttijden van werknemers bepalen. Hierin staat hoeveel uren werknemers in een bepaalde periode mogen werken en hoeveel tijd ze recht hebben op pauze of rust. Ook zijn er normen voor nachtarbeid, werken op zondag en oproepdiensten.

Voor wie geldt de arbeidstijdenwet?

De arbeidstijdenwet geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die voor een werkgever werkt, ook uitzendkrachten, gedetacheerden en stagairs vallen hieronder. Voor 16 en 17 jarigen gelden aanvullende regels.

Regels arbeidstijden en rusttijden

De geldende normen voor werknemers van 18 jaar en ouder zijn te vinden op de website van de rijksoverheid.

Cao Nederlandse Poppodia en Festivals

In de cao NPF zijn regels opgenomen over de arbeidsduur en arbeidstijden. Werkgevers die lid zijn van de WNPF zijn gebonden aan de cao NPF.

Toezicht op naleving Arbeidstijdenwet

Werknemers moeten er zelf op letten dat de wettelijke regels inzake arbeids- en rusttijden worden nageleefd. Als de werknemer het vermoeden heeft dat de Arbeidstijdenwet wordt overtreden, dan kan hij of zij de werkgever hier op aanspreken. Ook is het mogelijk dat de werknemer de ondernemingsraad raadpleegt of informeert.