COVID

Laastste update op 20 maart 2023

COVID-19 was misschien wel de grootse spelbreker in de geschiedenis van de live popsector in Nederland. Na het recordjaar 2019 moesten medio maart 2020 alle poppodia abrupt hun deuren sluiten.

Geen programma, geen publiek

COVID-19 was misschien wel de grootse spelbreker in de geschiedenis van de live popsector in Nederland. Na het recordjaar 2019 moesten medio maart 2020 alle poppodia abrupt hun deuren sluiten. Evenementen en festivals werden verboden. Op last van de overheid kon er geen enkel programma worden gepresenteerd. Dit regime duurde tot 23 maart 2022. In de tussentijd kon er soms wel wat worden georganiseerd met veel beperkingen, vaak kom er niets. De na-ijl effecten van de COVID-crisis zijn nog steeds voelbaar. In de verslagen van de jaarrekeningen van 2020 en 2021 wordt er uitvoerig stil gestaan bij de gevolgen van COVID-19.

Taskforce Culturele en Creatieve Sector

De VNPF heeft zijn leden in deze pittige jaren met raad en daad bijgestaan. Veel reguliere werkzaamheden moeten plaats maken voor het constant anticiperen en reageren op talloos veel maatregelen. Er zijn bijvoorbeeld maar liefst 21 protocollen ontwikkeld en verspreid. De VNPF was actief lid van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector  een samenwerkingsverband van de meeste beroeps- en belangenorganisaties in de cultuur. De Taskforce CSS had als doel om door gezamenlijke analyses, informatie-uitwisseling, voorstellen en onderlinge afstemming de crisis het hoofd te bieden. De Taskforce CSS beschreef in samenspraak met diverse partijen, bestuurders, Kamerleden en overheden de sectorspecifieke problematiek. De financiële schade werd geïnventariseerd en met de uitkomsten werden voorstellen voor de ondersteuning van de culturele en creatieve sector gedaan.

Alliantie van Evenementenbouwers
In mei 2020 werd als reactie op de COVID-19 crisis de Alliantie van Evenementenbouwers geïntroduceerd. Deze alliantie bestaat uit een grote groep Nederlandse evenementorganisatoren en toeleveranciers, die gezamenlijk een brede vertegenwoordiging vormen van de totale evenementensector. De alliantie vraagt aandacht voor het belang van sport, cultuur en entertainment in onze samenleving. Doel is om met overheden lokaal en nationaal te overleggen en te focussen op wat er wel mogelijk is in crisistijd.
De VNPF is als branchevereniging onderdeel van de Alliantie van Evenementenbouwers.

Fieldlab Evenementen

Het Fieldlab Evenementen startte in juli ’00. Het Fieldlab Evenementen was er op gericht om zo snel als mogelijk terug te gaan naar de volledige operatie voor de evenementensector. In nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheden, belangenorganisaties en publiek werden hiertoe bouwstenen ontwikkeld.
Het Fieldlab was een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Live, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma werd ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV.

Het Fieldlab Evenementen was ingericht om de vele onderzoeksvragen en initiatieven te verzamelen, deze samen te brengen en richting te geven aan verruimingen. Genoemde bouwstenen dienden als bewijslast van een veilige en betrouwbare aanpak. Hierbij werd gekeken naar de unieke kenmerken van evenementen zoals het type bezoekers (zakelijk of publiek), situatie (binnen of buiten), opzet (statisch of dynamisch). Door initiatieven van binnen en buiten de evenementensector te inventariseren, testen, bundelen en valideren.

Initiatieven werden omgezet in concrete pilots tijdens live-evenementen. Op deze wijze werd wetenschappelijke validatie gerealiseerd. Snelle resultaten, op een gecontroleerde, veilige en betrouwbare manier werden gerealiseerd. De bouwstenen (handelingen, oplossingen, technologieën en specifieke activiteiten) die zo gecreëerd werden, konden vervolgens breed uitgezet worden.

Goed werkende bouwstenen werden ingebracht bij de overheid, met als doel om de Corona-routekaart naar 100% bezetting te versnellen. Het Fieldlab Evenementen zorgde daarnaast voor verspreiding van de testresultaten. Op die manier werden succesvolle en goedgekeurde initiatieven snel beschikbaar voor de hele branche.
Lees hier de zelfevaluatie van Fieldlab Evenementen en de reactie daarop van het kabinet.