VNPF professionaliseert

Laastste update op 24 oktober 2022

De VNPF ondersteunt aangesloten leden bij het professionaliseren. De samenleving verandert in een rap tempo. Alleen met goed opgeleide, breed inzetbare en zichzelf ontplooiende werkgevers en werknemers, kan de sector de dingen die ze doet steeds beter doen. Om zodoende voorbereid te zijn op en ook de kansen te grijpen in deze steeds complexer wordende samenleving.

VNPF-leden zijn organisaties in de cultuur en de creatieve sector, maar tegelijkertijd ook werkgever en ondernemer. Als rechtgeaarde brancheorganisatie wil de VNPF bijdragen aan een goede en efficiënte bedrijfsvoering. Daarbij wordt de aandacht gevestigd op het optimaal gebruik maken van benutten van stimuleringsmaatregelen en overheidsbeleid, bijvoorbeeld aangaande de arbeidsmarkt en fiscale zaken.

Werkgever- en opdrachtgeverschap

Een substantieel deel van de inspanningen van het VNPF-bureau zijn gericht op werkgeverszaken. De VNPF wil in aanvulling op de werkzaamheden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) en in samenwerking met de WNPF bijdragen aan de ontwikkeling van verantwoord en bij de sector passend arbeidsvoorwaardenbeleid en duurzame inzetbaarheid. Waar essentieel wordt (indien nodig), in overleg met de WNPF, extra expertise van buiten gehaald, bijvoorbeeld bij andere werkgeversorganisaties (zoals MKB-Nederland/VNO|NCW en de AWVN) of door het raadplegen of het inhuren van zelfstandige experts. Als gevolg van de economische en politieke ontwikkelingen is het arbeidsrecht steeds in beweging. De cao als instrument om arbeidsvoorwaarden te regelen (lees: af te wijken van de wet) is minder vanzelfsprekend geworden. Werkgevers in de popsector maken graag gebruik van ZZP’ers om flexibiliteit te bewerkstelligen. Er is ook een spanningsveld tussen de flexibiliteitsbehoefte van werkgevers en de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het voortdurend volgen van deze ontwikkelingen en het vertalen hiervan naar effecten voor de popsector is een belangrijk aandachtspunt.

De gehele beroepsbevolking krimpt. Er is ook in de popsector een groeiende wanverhouding tussen vraag en aanbod. Er is sprake van werkdruk en het werk (nachtwerk) is niet voor iedereen even gezond. De VNPF vindt programma’s als een Leven Lang Ontwikkelen, bij- om- en herscholing belangrijk en zal leden altijd blijven wijzen om de mogelijkheden. Verder wil de VNPF bijdragen aan een duurzame en toekomstgerichte leiding en bedrijfsvoering die bijdragen aan gezonde, gemotiveerde en medewerkers (vrijwilligers, medewerkers, ZZP’ers) en hun ontwikkeling.

De VNPF wil bijdragen aan een duurzame en toekomstgerichte leiding en bedrijfsvoering die bijdragen aan gezonde, gemotiveerde en medewerkers (vrijwilligers, medewerkers, ZZP’ers) en hun ontwikkeling.

Diversiteit, inclusie en toegankelijkheid

De bonte variëteit binnen de popmuziek reflecteert als geen andere kunstvorm de diversiteit in onze wereld, in ons land en in onze steden. Door deze veelzijdigheid weet de popsector ook diverse groepen mensen te bereiken en te binden. De relevantie van maatschappelijke representatie is evident en dat is voor de VNPF reden hierin meer een voortrekkersrol te willen spelen.
Oog hebben voor (culturele) verschillen is nodig om gedrag te kunnen duiden en je werk goed te kunnen doen. Poppodia en -festivals moeten toegankelijk blijven voor iedereen. Dat betekent dat er actief geprogrammeerd moet blijven worden. Om het algemene belang te kunnen dienen, is het voor VNPF-leden van groot belang dat de financiering op orde komt. Maar ook dat er meer nagedacht wordt over wat, voor wie en waarom geprogrammeerd wordt.

Duurzaamheid

Desgevraagd wil in de popsector iedereen wel aan de slag met duurzaamheid, maar een gebrek aan geld, kennis en tijd staat hierbij vaak in de weg. De behoeften die organisaties in de popsector op het gebied van duurzaamheid hebben, liggen dan ook vooral op het gebied van financiële ondersteuning en praktische begeleiding. Leden moeten ondersteund worden door de VNPF bij het ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid. De VNPF wil een meer periodieke monitoring van duurzaamheid in de popsector. Daar waar mogelijk zal de VNPF aansturen op een meer gecoördineerde aanpak.

Oog hebben voor (culturele) verschillen is nodig om gedrag te kunnen duiden en je werk goed te kunnen doen.