Organisatie

Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Amsterdam

Tijd

2 uur

Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) zoekt leden voor een nieuwe Raad van Toezicht (RvT)

De VNPF is dé Nederlandse brancheorganisatie voor poppodia en popfestivals. De VNPF en haar leden willen 'live' popcultuur voor iedereen. Om dat te bereiken draagt alles wat de VNPF en haar leden doen bij aan het creëren van optimale omstandigheden voor 'live' popcultuur voor iedereen: van amateuristische kunstbeoefenaar, tot topartiest, van alle soorten collega’s tot vrijwilliger en van alle soorten bezoekers tot fanatieke fans. Momenteel zijn er 68 poppodia en 56 popfestivals lid. Van groot (Paradiso, TivoliVredenburg, 013), middel (Vera, Mezz) tot klein (EKKO, ’t Beest, De Spot). Festivalleden zijn onder andere Lowlands, Le Guess Who? ESNS en de Bevrijdingsfestivals. Ons bureau heeft vier vaste medewerkers (3,3 fte) en onze leden vinden ons toegankelijk en slagvaardig.

Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)

Het is onze overtuiging dat we veel te oogsten en te genieten hebben met live popcultuur. Popcultuur draagt bij aan culturele ontwikkeling van mensen, het vormt identiteit, het draagt bij aan de sociale samenhang in onze samenleving. Het draagt bij aan het vormen van normen en waarden, en aan ons positieve zelfbewustzijn. Live popcultuur helpt in de beschaving, educatie en opvoeding, bij het stimuleren van de economie en is een motor voor creativiteit. Wij maken Nederland mooier, duurzaam en veerkrachtig met goed functionerende poppodia en popfestivals kracht van het presenteren live popcultuur.

Dit bereiken wij met de volgende kernactiviteiten. Wij:

 • behartigen de belangen van aangesloten leden.
 • dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de Nederlandse popsector, podia- en festivalorganisaties in het bijzonder. De vorming van die kwaliteit betreft zowel de organisatie als de programmering.
 • bevorderen deskundigheid onder leden.
 • vertegenwoordigen de poppodia en popfestivals in (inter)nationale organisaties.
 • positioneren en promoten de popsector als een volwaardig onderdeel van de kunst en cultuursector.

Onze ambities

 • Het beste club en festivalcircuit ter wereld.
 • Gezonde bezoekersaantallen en dito exploitatie.
 • Gezonde, professionele bedrijfsvoering.
 • Excellente programmering en versterkt ‘curatorschap’.
 • Een fair share van de beschikbare (cultuur)subsidies.

Wie zoeken wij?

Vanuit deze ambitie zijn wij op zoek naar een volledige Raad van Toezicht (vijf leden). De VNPF is op zoek naar netwerkende, luisterende en verbindende teamspelers.

De VNPF zit in een overgang van een bestuurs-directiemodel naar een Raad van Toezicht (RvT)-model met een directeur-bestuurder. Er is op dit moment een tussenmodel met een externe voorzitter en een tweetal externe bestuursledenleden, die zodra de nieuwe statuten gepasseerd zijn, tijdelijk een RvT vormen, maar zo snel mogelijk terug willen treden. Dit herstructureert de formele bestuursverantwoordelijkheid, met de directeur-bestuurder als centrale figuur. De RvT heeft drie hoofdtaken: toezicht houden, dienen als klankbord voor de directeur-bestuurder en als werkgever voor deze persoon optreden.

Voor de leden van de vereniging verandert er niet veel in termen van hun invloed en betrokkenheid. De Algemene Ledenvergadering (ALV) blijft het hoogste orgaan, en leden worden betrokken bij het ontwikkelen van plannen door middel van een statutair vastgestelde Beleidsadviescommissie. Nieuwe RvT-leden worden op voordracht van een uit (huidige)RvT-leden en VNPF-leden bestaande benoemingsadviescommissie voorgedragen aan en gekozen door de Algemene ledenvergadering.

Beschrijving van de besturings- en toezichtfilosofie

 • De RvT is het toezichthoudende, stimulerende, controlerende en adviserende orgaan van de VNPF.
 • De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de gang van zaken. Zij levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen. Zij doet dit op een betrokken en actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de keuzes van de directeur-bestuurder.
 • De RvT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen. De focus ligt op de hoofdlijnen.
 • De RvT richt zich in de uitoefening van haar taak op een goed samenspel in de driehoek Toezicht – Bestuur – Algemene Ledenvergadering.
 • De leden van de RvT laten zich in het werk leiden door het maatschappelijke belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).
 • De RvT komt in de regel vier a vijfmaal per jaar bijeen voor een RvT vergadering welke wordt voorbereid door de voorzitter en de directeur-bestuurder. Bijeenkomsten buiten de vereniging die onder meer gericht is op strategie en governance, inclusief de interne evaluatie van het eigen functioneren van de RvT (of leuk festivalbezoek) zijn hierin niet meegenomen.
 • De RvT neemt deel aan de ALV(en).
 • De RvT kent twee commissies; de audit commissie en de remuneratie commissie. Verder werkt de RvT met portefeuilles/expert-gebieden die zijn afgestemd (deze afstemming moet nog plaats vinden) op de ontwikkelingen binnen de VNPF.
 • De RvT bestaat uit 5 natuurlijke personen.
 • Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, een aftredend lid kan éénmaal worden herbenoemd. Er wordt een rooster van aan-aftreden gehanteerd.

Algemene eisen aan alle leden van de Raad van Toezicht

RvT-leden:

 • kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang;
 • hebben een brede maatschappelijke belangstelling en aantoonbaar affiniteit met de missie, visie en ambities van de VNPF;
 • beschikken over een breed netwerk, zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de VNPF;
 • zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken te volgen en de directeur-bestuurder met advies bij te staan.

Gezochte competenties

 • Actief en meedenkend.
 • Samenwerkingsgericht, collegiaal, een teamspeler.
 • Open en betrokken.
 • Communicatief vaardig.
 • Laagdrempelig en benaderbaar.

Expertgebieden

In de Raad van Toezicht worden de volgende expertises geborgd:

 • politiek netwerk (lokaal en landelijk);
 • bestuurlijke kennis en ervaring;
 • juridische kennis;
 • (cultureel)ondernemerschap;
 • financiële kennis en ervaring;
 • arbeidsmarktbeleid, human resources;
 • expert profiel pop(podia) en festivals.

Specifieke aandachtsgebieden

 • Duurzaamheid.
 • Arbeidsmarkt ontwikkelingen.
 • Verankering in cultuurbeleid.\
 • Digitalisering.

Algemeen

 • VNPF werkt volgens de uitgangspunten van de principes van de Governance Code Cultuur en de uitgangspunten van de Fair Practice Code. Conform haar eigen maatschappelijke visie en de aanbevelingen in de Code Diversiteit & Inclusie wordt bij de samenstelling van de RvT de gewenste genderdiversiteit en inclusiviteit, diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse-identiteit, cultuur, leeftijd in acht genomen en wordt er gestreefd naar een zo gevarieerd mogelijk team.
 • De samenstelling van de RvT is een combinatie van toezichthouders met ervaring in verschillende werkgebieden en sectoren van de samenleving.
 • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er is wel een onkostenvergoeding. De komende tijd wordt het vergoeden van de RvT weel een agendapunt.
 • Voordracht van kandidaten voor de RvT zal geschieden aan de hand van deze, met de ALV en het bureau opgestelde, profielschets.

Wat biedt de VNPF?

 • Een unieke maatschappelijke positie bij een toonaangevende branchevereniging in de live popmuziekwereld. Een branchevereniging die midden in de samenleving staat en thema’s als duurzaamheid, diversiteit, arbeidsmarkt, (cultuur)beleid verbindt aan de dagelijkse praktijk en actualiteit.
 • De sfeer binnen de huidige RvT (en voormalige besturen) is informeel en de onderlinge relaties en de relaties tot de directeur-bestuurder zijn goed. Buiten de formele overleggen van de governance cyclus kunnen er ook activiteiten met elkaar worden ondernomen. Daarnaast zullen de leden van de RvT regelmatig uitgenodigd voor evenementen, concerten en debatten.
 • Het tijdsbeslag voor een lid van RvT bedraagt naar verwachting (bij normale omstandigheden) een dag per maand. De functie is onbezoldigd, onkosten worden vergoed en er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Inlichtingen

Voor vragen kun je contact opnemen met Berend Schans (directeur) via berendschans@vnpf.nl of 06-16524278.