Belastingconvenant poppodia verlengd voor 2022

15 december 2021

In het convenant tussen de VNPF en de Belastingdienst zijn afspraken gemaakt over de (registratie van) vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers van poppodia in 2022.

 • Hier vind je alle relevante informatie en documenten met betrekking tot het Belastingconvenant 2022.
   

De VNPF heeft sinds 2009 speciale afspraken met de Belastingdienst over de registratie van vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers (werknemers en vrijwilligers) van de aangesloten poppodia, die zijn vastgelegd  in het Belastingconvenant.

Het Belastingconvenant is een wens van VNPF podia en de Belastingdienst om in goede samenwerking tot landelijke duidelijke transparante regelgeving, toepassing en handhaving te komen voor alle poppodia. De (sectorspecifieke) vergoedingen en verstrekkingen aan vrijwilligers en werknemers worden jaarlijks middels het Poppodium Analyse Systeem (PAS) getoetst en geëvalueerd met de Belastingdienst. Deelnemende poppodia hebben hierdoor een flinke administratieve lastenverlichting, meer zekerheid, duidelijkheid, gemak en overzicht.

De belangrijkste informatie en documenten met betrekking tot het Belastingconvenant 2022:

 • Bijlage 2 (Excel):  Ontwikkeling forfait werknemers (tabblad 1) en vrijwilligers (tabblad 2)
 • Bijlage 3 (Excel): Samenvatting van welk aandeel het convenant in de vrije ruimte (WKR) vormt
 • Bijlage 4 (Excel): Uitwerking vrijwilligersregelingen voor alle podia (tabblad 1) en voor kleine, middel en grote podia (tabblad 2)
 • Bijlage 5 (Excel): Rekenvoorbeeld verstrekkingen en vergoedingen vrijwilligers voor deelnemende podia: invullen eigen cijfers 2022 ter controle en optimalisering eigen beleid
 • Bijlage 6 (PDF): Voordelen Convenant en overzicht verschillen in regels voor wel/niet-deelnemers
 • Bijlage 7 (PDF): Deelnemerslijst Convenant volgens administratie Belastingdienst per 1/1/2022
   

Het Convenant 2022 is ook te vinden op de website van de Belastingdienst.

Wijzigingen/toelichting per 2022 m.b.t. VRIJWILLIGERS:

Geen wijzigingen ten opzichte van 2021.

Lees hier een uitgebreide toelichting over hoe om te gaan met (registreren van) verstrekkingen en vergoedingen voor vrijwilligers. Gebruik daarbij deze rekentool voor het uitrekenen of jouw vrijwilligers ook in 2022 binnen de jaar- en maandgrenzen blijven, en voor het aanpassen en optimaliseren van je beleid.

Per 1 januari 2022 bedraagt de onbelaste vrijwilligersvergoeding per vrijwilliger maximaal €1.800 per jaar, maximaal €180 per maand en maximaal €5,- per uur.  Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar geldt een maximum van €2,75 per uur. Bekijk hier actuele informatie over de vrijwilligersregeling.

Voor poppodia die deelnemen aan het convenant is (voor alle vrijwilligers van het podium tezamen) maximaal 25% van deze onbelaste vergoedingen gereserveerd voor drie sectorspecifieke vergoedingen (eigen bezoek, introducé-bezoek en horecakorting), maximaal 25% gereserveerd voor betaalde vrijwilligersdiensten, en maximaal 50% gereserveerd voor overige vergoedingen en verstrekkingen.

Poppodia die deelnemen aan het convenant hoeven de verstrekkingen en vergoedingen alleen bij te houden voor al hun vrijwilligers tezamen i.p.v. voor alle vrijwilligers apart. De podiumdirecteur levert middels de jaarlijkse PAS-vragenlijst deze gegevens ook aan bij de VNPF.

Wijzigingen/toelichting per 2022 m.b.t. BETAALDE MEDEWERKERS (loondienst, payroll, uitzend, zzp) en de WKR:

De werkkostenregeling (WKR) is sinds 1 januari 2015 verplicht.

In 2021 was, als coronamaatregel, de vrije ruimte tijdelijk verruimd naar 3% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon van je werknemers (kolom 14 van de loonstaat), plus 1,18% van de loonsom boven de € 400.000.

Per 2022 is de vrije ruimte 1,7% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon van je werknemers (kolom 14 van de loonstaat) plus 1,18% van de loonsom boven de € 400.000.

Als je boven de vrije ruimte uitkomt, moet je over het meerdere 80% eindheffing betalen.

In het Belastingconvenant wordt een vast percentage van de vrije ruimte gereserveerd voor sectorspecifieke loon-in-natura verstrekkingen. Dit betreft momenteel alleen de gratis toegang van introducés van werknemers (gastenlijstplekken). Gratis toegangskaarten voor eigen bezoek werknemers en (gratis en met korting verkregen) consumpties op de werkplek zijn sinds 2016 gewaardeerd op nihil. Voor de gratis toegang van introducés van werknemers (gastenlijstplekken), is een berekening gemaakt op basis van de gemiddelde cijfers van de VNPF-podia. Deze introducébezoeken moeten door de podia dan ook goed geregistreerd worden. Dit vrijgestelde forfait (in het convenant 2022 vastgesteld op €33,-) wordt uitgedrukt in een percentage van de vrije ruimte (zie schema hieronder). Het overige deel (%) van de vrije ruimte kan door de inhoudingsplichtige vrij worden besteed. Voor 2022 betekent dat het volgende:
 

Besteding vrije ruimte in 2022:

Voor poppodia zonder introducéregeling voor werknemers, geldt:
Aandeel convenant poppodia: 0% van de vrije ruimte WKR. Resteert 100% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Voor poppodia met introducéregeling voor werknemers, zonder payrollers, geldt:
Aandeel convenant poppodia: 20% van de vrije ruimte WKR is gereserveerd voor introducébezoeken voor werknemers. Resteert 80% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Voor poppodia met introducéregeling voor werknemers, met payrollers, geldt:

 • Voor eigen medewerkers in loondienst:
  Aandeel convenant poppodia: 10% van de vrije ruimte WKR is gereserveerd voor introducébezoeken voor werknemers. Resteert 90% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden. 
   
 • Voor de medewerkers via payroll bedrijf:
  Aandeel payrollbedrijf: 25% van de vrije ruimte WKR is gereserveerd voor introducébezoeken voor werknemers. Resteert 75% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Toelichting payroll-bedrijf: De loon-in-natura verstrekkingen in de poppodia aan payrollers kunnen, door middel van 25% van de vrije ruimte, door het desbetreffende payrollbedrijf ‘afgekocht’ worden. De vrije ruimte wordt dan door het payrollbedrijf per podium berekend (totale loonsom van de loonbelasting van de desbetreffende payrollers), en in de administratie van het payroll bedrijf wordt verwerkt/opgenomen dat 25% van dat bedrag is ‘uitgegeven’ aan de loon-in natura verstrekkingen conform het ‘Convenant Nederlandse Poppodia en -Festivals’. Dit moet tevens schriftelijk aan het desbetreffende poppodium gemeld worden, zodat het poppodium dit aan haar eigen convenant-rapportage kan toevoegen.