Bron

AWVN

Registratie CO2 werkgebonden persoonsmobiliteit: stand van zaken

25 mei 2023

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel registreren. Dit is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over het reduceren van de CO2-uitstoot.

De gegevens met betrekking tot zakelijke verplaatsingen moeten werkgevers straks aanleveren bij de omgevingsdienst via een digitaal platform. Hoe gaat dat in zijn werk? De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers was volgens de oorspronkelijke plannen 1 januari 2023. Omdat dit haalbaar bleek, werd het 1 juli 2023. Inmiddels is de beoogde ingangsdatum 1 januari 2024.

Aantal werknemers

Om te bepalen of een werkgever onder de regels valt, moeten alle werknemers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) bij elkaar worden opgeteld. Peildatum voor het bepalen van het aantal werknemers is 1 januari.
Let op: als werknemer wordt alleen beschouwd degene die volgens een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand verricht. Gedetacheerden en uitzendkrachten blijven buiten beschouwing. Zij tellen mee bij het bepalen van het aantal werknemers van het detacherings- of uitzendbureau (mits zij daarmee een arbeidsovereenkomst hebben gesloten).

Welke gegevens aanleveren?

Als werkgever moet u gegevens van het voorgaande jaar aanleveren over:

  • het aantal gereisde kilometers per vervoermiddel en
  • per gebruikte brandstof.

 

Handreiking in wording

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vindt het belangrijk dat het aanleveren van deze gegevens zo min mogelijk extra werk oplevert. Het digitaal platform voor het aanleveren van gegevens moet dan ook goed aansluiten op de administraties van de werkgevers. Tot oktober 2022 hebben daarom werkateliers met werkgevers en sessies met dienstverleners in de mobiliteit plaatsgevonden.
Met de uitkomsten van de werkateliers heeft het ministerie van I&W een handreiking opgesteld. Hierin staat welke gegevens u als werkgever jaarlijks voor 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar moet aanleveren en hoe u aan deze gegevens kunt komen. De handreiking is 16 mei gepubliceerd.

Praktijktoets

Om te ervaren hoe het aanleveren van de gegevens naar het digitaal platform verloopt, heeft RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) dit met enkele werkgevers in de praktijk getoetst. Ook de uitkomsten van de praktijktoetsen zijn verwerkt in de handreiking voor werkgevers die binnenkort verschijnt. In mei en juni 2023 zullen nog een aantal praktijktoetsen worden afgenomen.

Het digitale platform

Alle gegevens over de gereisde kilometers moeten worden verwerkt op een digitaal formulier van RVO. Je hoeft niet zelf jullie CO2-uitstoot bij te houden of uit te rekenen. Op basis van de aangeleverde data berekent het formulier de bijbehorende CO2-emissie. Als werkgever ontvang je daarop terugkoppeling. Daarin staan alle relevante data met algemene tips en adviezen.

Door werkgevers meer tijd te geven om tot een aanpak te komen die zoveel goed bij de praktijk aansluit, hoopt het ministerie van I&W te kunnen vermijden dat de emissiegrenswaarde van kracht wordt. Of de emissiegrenswaarde vanaf 2027 dwingend wordt opgelegd, hangt af van de evaluatie in 2026 of de CO2-reductie in 2024 en 2025 is behaald. Om het reductiedoel te halen (1 megaton in 2030), tellen alle investeringen van werkgevers mee. Dus ook de investeringen die zijn gedaan om invulling te geven aan de andere afspraken over personenmobiliteit in het Klimaatakkoord. Immers, deze leiden (op termijn) tot een lagere CO2-uitstoot. Het ontwerpbesluit bevat geen verplichting om bepaalde maatregelen te treffen.

Emissiegrenswaarde

Door werkgevers meer tijd te geven om tot een aanpak te komen die zoveel goed bij de praktijk aansluit, hoopt het ministerie van I&W te kunnen vermijden dat de emissiegrenswaarde van kracht wordt. Of de emissiegrenswaarde vanaf 2027 dwingend wordt opgelegd, hangt af van de evaluatie in 2026 of de CO2-reductie in 2024 en 2025 is behaald. Om het reductiedoel te halen (1 megaton in 2030), tellen alle investeringen van werkgevers mee. Dus ook de investeringen die zijn gedaan om invulling te geven aan de andere afspraken over personenmobiliteit in het Klimaatakkoord. Immers, deze leiden (op termijn) tot een lagere CO2-uitstoot. Het ontwerpbesluit bevat geen verplichting om bepaalde maatregelen te treffen.

Lees meer