Branchecatalogus Podiumkunsten Versterkt Geluid

Laastste update op 20 maart 2023

De arbocatalogus wordt gezien als een erkend, breed gedragen en door de sociale partners zelf uitgeschreven 'recept' ter bevordering van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

Eigen invulling

De overheid zorgt met de Arbeidsomstandighedenwet voor heldere voorschriften. De wet geeft werkgevers en werknemers ruimte om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze binnen hun sector aan de wet willen voldoen. Het voordeel hiervan is dat in ondernemingen en organisaties arbobeleid kan worden gevoerd dat aan de specifieke sectorkenmerken is aangepast.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Werkgevers- en werknemersorganisaties maken in een arbocatalogus samen afspraken over de wijze waarop zij aan de doelvoorschriften in de arbowetgeving (gaan) voldoen. Hierin staan de methoden en oplossingen beschreven die zij onderling hebben afgesproken. Bijvoorbeeld met beschrijvingen van technieken, praktische oplossingen, handleidingen en normeringen die bijdragen aan veilig en gezond werken en de risico’s zoveel mogelijk wegnemen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en bekendmaking van de arbocatalogus ligt volledig bij de indieners van de arbocatalogus.

Uitgangspunt voor toezicht en handhaving

Nieuwe en gewijzigde arbocatalogi worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie getoetst. Arbocatalogi die met positief resultaat door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn getoetst, vormen het uitgangspunt voor het toezicht en de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Branchecatalogus Podiumkunsten Versterkt Geluid

Deze Branchecatalogus is gemaakt om veilig en verantwoord met versterkt geluid om te gaan. Het document beschrijft de risico’s en geeft aan hoe hier mee om te gaan. Centraal staat dat het geluid gemiddeld niet hoger dan 105 decibel mag gaan. Inmiddels is dat verlaagt naar 103 decibel via Derde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek (zie hier  en hier).
De podiumkunsten- en evenementenbranche beperken zichzelf hiermee bewust, zonder de kwaliteit van hun werk uit het oog te verliezen.
In 2022 wordt de branchecatalogus herzien.