Deze website maakt gebruik van cookies.

Voorzitter Raad van Toezicht

uur, Amstelveen | P60
www.P60.nl

Categorie: Bestuur


Over de organisatie

P60 is sinds 2001 het poppodium van Amstelveen. Jaarlijks bezoeken zo’n 45.000 bezoekers ongeveer 200 concerten, clubnachten, workshops en andere evenementen.

P60 streeft ernaar hét podium te zijn van en voor Amstelveners.

De grote concertzaal met 600 staanplaatsen heeft een uitstekende akoestiek.Ook heeft P60 een caféruimte.

P60 besteedt veel aandacht aan talentontwikkeling. Zo zijn er drie oefenruimtes waarin bands en dj’s muziek kunnen maken.

Ook zijn er workshops (o.a. dj/producer, singer/songwriter, concertfotografie) en is er voor de ontwikkeling van zangtalent de Voice Factory of het Popkoor Amstelveen.

Ontwikkelingen.

De context voor het podium P60 gaat ingrijpend veranderen omdat het Amstelveense Stadshart ‘op de schop’ gaat. Dit biedt kansen en mogelijkheden voor P60 door het realiseren van nieuwe samenwerkingsverbanden, intensivering van de bestaande netwerken en het gezamenlijk zoeken naar creatieve oplossingen.

Ook het podium zelf zal de komende periode een verandering gaan inzetten. Eind 2018 is er, op verzoek van de Raad van Toezicht (RvT) van poppodium P60, onderzoek gedaan naar de activiteiten en uitstraling van het podium om te komen tot een door- ontwikkelplan voor de programmering, de horeca en de algehele uitstraling.

Doel is deze beter te laten aansluiten bij de wensen van het brede Amstelveense publiek en hierdoor meer publiek aan te trekken en een breder draagvlak te creëren. De inkomsten dienen de komende jaren te stijgen waardoor er weer een afdoende weerstandsvermogen opgebouwd kan worden.

Het veranderingsproces begint bij de keuze voor specifieke doelgroepen en stijlen in de programmering. Tevens zal er geïnvesteerd worden in de professionalisering van de horeca-activiteiten.

Organisatie en financiën.

P60 werkt met een klein professioneel team (8 fte), verschillende stagiairs en meer dan 80 vrijwilligers.

De begroting bedraagt op jaarbasis circa € 1,5 miljoen. Het podium heeft de ANBI status.

De organisatie is zich bewust van de urgentie van de koerswijziging. Een koerswijziging die ook van invloed zal zijn op de verdere aanpassingen in gebouw en organisatie.

 Kortom P60 staat de komende jaren voor mooie uitdagingen!                                           

                                              

 

Functie

Beschrijving van de besturings- en toezichtfilosofie.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van P60. De RvT houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht. Het bestuur van P60 is opgedragen aan de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Zij doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement.

De leden van de RvT laten zich in het werk leiden door het maatschappelijke, culturele en economische belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).

De RvT komt ten minste vier keer per jaar bijeen voor een vergadering welke wordt voorbereid door de directeur/bestuurder. Leden van de RvT beschikken over voldoende tijd en mogelijkheden om zich vrij te maken voor de vergaderingen en deze voor te bereiden. Het wordt gewaardeerd dat leden van de RvT aanwezig zijn bij concerten/evenementen.

 

Eisen

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht.

            •           Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.

            •           Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de doelstelling en ambitie van de stichting.

            •           Beschikken over een relevant netwerk, zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.

            •           Zijn in staat het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.

 Specifieke eisen aan de voorzitter. 

            •           Is zich bewust van de specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de RvT als geheel.

            •           Draagt de verantwoordelijkheid als bewaker van de sfeer en de collegialiteit.

            •           Beschikt over goede voorzitters-vaardigheden en heeft een cultureel hart.

            •           Vervult een verbindende rol en is een herkenbaar ‘Amstelveens gezicht’, kent de gemeente en is vaardig in het politieke spel.

            •           Stemt de (externe) activiteiten af in goede samenspraak met de bestuurder.

            •           Heeft de komende periode de mogelijkheid zich intensief met de ingezette transitie van P60 bezig te houden.

            •           Houdt samen met een lid van de RvT 1x per jaar een functioneringsgesprek met de bestuurder.

 
Competenties.

  • constructief en verbindend
  • ondernemend en resultaatgericht
  • samenwerkingsgericht
  • stevig en overtuigend
  • open en betrokken
  • communicatief

Geboden wordt

P60 werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarde om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Conform de principes van Good Governance zal P60 bij de samenstelling van de RvT de gewenste diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur, leeftijd in acht nemen en streven naar een zo divers mogelijk team.

Voordracht van de leden van de Raad van Toezicht zal geschieden aan de hand van deze door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets die periodiek getoetst wordt op actualiteit.

Hoe te reageren

P60 heeft ervoor gekozen de procedure extern te laten begeleiden door Elisabeth Dielesen van Cultuur+Ondernemen.

Voor vragen over de vacature is zij te bereiken op nummer 06-29000231.

Sollicitaties zien wij graag voor 20 januari 2019 tegemoet per email: elisabeth@cultuur-ondernemen.nl.

De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht; Mirjam Heijnen en Louise de Koning. De selectiegesprekken gaan gepland worden in februari/maart 2019. P60 streeft ernaar de nieuwe voorzitter in het voorjaar van 2019 te kunnen benoemen.