Cultuurbeleid gemeenten

Laastste update op 20 maart 2023

Binnen het algemene (niet-wettelijke) kader voor intergouvernementele betrekkingen op het gebied van cultuur hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor huisvesting voor podiumkunsten en het financieel beheer van gemeentelijke collecties.

Op praktisch vlak zijn zij verantwoordelijk voor het kunstonderwijs en de ondersteuning van de amateurkunst, te weten:

  • Onderbrengen van podiumkunstorganisaties zoals poppodia
  • Financiële ondersteuning van gemeentelijke musea, bibliotheken, archieven en muziekscholen.
  • Onderhouden van diverse podia.

Net als op provinciaal niveau wordt de basis van het gemeentelijk cultuurbeleid geschetst in het convenant tussen de drie overheidslagen. Provincies stimuleren het Interprovinciaal Overleg (IPO) de samenwerking tussen de provincie laag en de gemeenten en helpen bij het ontwikkelen van een gedegen gemeentelijk cultuurbeleid. De grotere steden zijn hierin beter in staat om als gelijkwaardige partners op te treden, terwijl kleinere gemeenten het ontwikkelde beleid vooral in de praktijk brengen. Alle lagen zijn gebaat bij een sterk gemeentelijk cultuurbeleid, aldus het IPO, omdat dit provincies in staat stelt hun middenkaderpositie te ontwikkelen.

Gemeentelijke taken

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zetten Nederlandse gemeenten zich in voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van cultuur. Ze vervullen een coördinerende rol en faciliteren een breed maar samenhangend aanbod van culturele activiteiten binnen en buiten de school.

Gemeenteraden

In Nederland zijn gemeenten de grootste subsidieverstrekkers. Cultuurfondsen en instanties die adviseren over subsidiezaken bestaan ​​op gemeentelijk niveau, net als op provinciaal en landelijk niveau.

Waarde van pop

Een dynamische en actieve popcultuur draagt bij aan de aantrekkingskracht van een stad, gemeente of regio en aan de lokale economie. Welbeschouwd zijn subsidies van gemeente innovatiesubsidies: met relatief weinig geld en samen met creatieve partners wordt een breed cultureel aanbod gestimuleerd.

De VNPF was eerder betrokken bij de publicaties De Waarde van Pop en de Waarde van Pop 2.0
Deze publicatie boden gemeenten, na gemeenteraadsverkiezingen, een handvat om de maatschappelijke waarden van popmuziek te verzilveren.

Wat heeft popsector nodig na COVID?

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft de VNPF DSP-groep de opdracht gegeven te verkennen hoe de veer- en innovatiekracht van de popsector in te zetten is voor het broodnodige post-COVID herstel en wat de popsector daarvoor nodig heeft? De aanbevelingen uit de verkenning zijn:

  1. Gun de popsector hersteltijd;
  2. ontwikkel als lokale overheid met de popsector maatwerk in de regio;
  3. creëer laagdrempelige (op basis van vertrouwen) subsidiemogelijkheden;
  4. versterk de gehele keten voor de ontwikkeling van nieuw poptalent;
  5. besteed ook aandacht aan het talent achter en naast het podium;
  6. onderstreep en koester het belang van nachtcultuur;
  7. faciliteer (fysieke) plekken waar poptalent zich kan ontwikkelen.