Cultuurbeleid Nederland

Laastste update op 20 maart 2023

In Nederland is het openbaar bestuur georganiseerd als een drielaags systeem bestaande uit een centrale, provinciale en gemeentelijke overheid. In elke laag hebben het parlement, provincieraden of lokale raden het recht om de financiële en bestuurlijke aanbevelingen van het kabinet, de gedeputeerde staten, burgemeesters en wethouders te wijzigen.

Alle drie de niveaus voeren een eigen cultuurbeleid met eigen financierings- en adviesstromen. Samen proberen ze een effectieve culturele omgeving te creëren in het hele land.

Kader

Het kader voor beleidsafstemming tussen de drie overheidslagen is vastgelegd in het Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur OCW, IPO en VNG (2012). Het raamwerk bevat gezamenlijke uitgangspunten op het gebied van cultureel erfgoed en cultuureducatie en is gebaseerd op overleg tussen de koepelorganisatie voor de provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO) de koepelorganisatie voor de gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG , en de rijksoverheid.

Het kader omvat beleidsprioriteiten en de verdeling van de financiën over de culturele sectoren, fondsen en programma’s. Het vormt de basis voor de ontwikkeling van de culturele convenanten tussen de betrokken partners en geeft een uitwerking van de taakverdeling tussen de drie bestuurlijke lagen. Jaarlijks komen alle zaken aan de orde die te maken hebben met de koppeling van het rijksbeleid aan het beleid van provincies en gemeenten.

Zie ook hier