Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

Laastste update op 20 maart 2023

Veel VNPF-leden zijn dankzij een intensieve lobby van de VNPF een Culturele Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). ANBI’s  kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij o.a. erven en schenken. Instellingen die door de Belastingdienst als ANBI zijn aangewezen, hebben belastingvoordelen. Als je jullie organisatie als ANBI wilt laten aanwijzen, moet je dat bij de Belastingdienst aanvragen.

Extra stimulans voor culturele ANBI

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.
Als een ANBI een culturele organisatie is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.  Poppodia en popfestivals die een stichting zijn, zijn culturele ANBI.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wil je weten of een bepaalde organisatie een ANBI is? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken.

Publicatieplicht per 1 januari 2021

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht gebruik te maken van standaardformulieren. De Belastingdienst heeft hiervoor een aantal formulieren ontwikkeld. Welke standaardformulieren dat zijn en wat grote ANBI’s zijn, lees je later.

Gegevens van een ANBI publiceren op het internet

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.
Verplicht gebruik van standaardformulieren publicatieplicht door grote ANBI’s
Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Grote ANBI’s zijn:
 • ANBI’s die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000.
 • Niet-fondsenwervende ANBI’s als de totale lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000
Je moet het formulier invullen op basis van de jaarcijfers 2021.

Verschillende varianten van het standaardformulier

De Belastingdienst heeft verschillende varianten ontwikkeld (hieronder vind je die van belang zijn in onze sector):
 • Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen
 • Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen
Is de organisatie geen grote ANBI? Dan mag je het standaardformulier gebruiken, maar dat hoeft niet. Als je geen gebruik maakt van het formulier, moet je de volgende gegevens publiceren:
 • De naam van de organisatie. Is de organisatie bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten? Publiceer dan beide namen.
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer.
 • De contactgegevens van de organisatie.
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI.
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • De functie van de bestuurders. Hiermee bedoelt de Belastingdienst de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • De namen van de bestuurders.
 • Het beloningsbeleid. Publiceer het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
 • Een financiële verantwoording.

Je kunt de vereiste gegevens op een eigen website van de ANBI publiceren, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Indien je hier gebruik van wil maken neem contact op met het VNPF-bureau.

Jullie ANBI-gegevens op belastingdienst.nl

De Belastingdienst publiceert de volgende extra gegevens van jullie ANBI op hun website:
 • De website van de ANBI.
 • Het RSIN of fiscaal nummer van de ANBI.