Geefwet

Laastste update op 20 maart 2023

De Geefwet is een regeling die het particuliere schenkers fiscaal aantrekkelijk maakt om culturele organisaties, dus ook poppodia en festivals, financieel te steunen

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. De Geefwet levert een schenker tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Het doel van de overheid is om particulieren en bedrijven een extra stimulans te geven om culturele organisaties te steunen.

Extra aftrek door de multiplier (25%)

De meest opvallende fiscale maatregel is dat de schenker de gift bij de belastingaangifte mag verhogen met 25% en daardoor belastingvoordeel geniet over een hoger bedrag dan de oorspronkelijke gift. Met andere woorden: de belastingdienst accepteert dat de schenker meer aftrekt in Box 1 inkomen dan de schenker eigenlijk heeft geschonken.

Méér schenken kost de schenker dus minder omdat de overheid een stuk meebetaalt. Deze extra aftrek geldt voor alle giften aan een ANBI, dus zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Het betekent dat een schenker maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek kan brengen.

Indien een schenker meer dan € 5.000 per jaar aan een ANBI schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier. Er zijn wel enkele criteria, die we hieronder zullen toelichten.

Voorwaarden

De voordelen van de Geefwet, zoals de verhoogde giftenaftrek voor een gift, gelden voor alle belastingplichtigen. Voor alle giften geldt dat zij met schriftelijke bewijzen moeten kunnen worden gestaafd. De hoogte van de giftenaftrek is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van de vraag of het een eenmalige of periodieke gift betreft.

Het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift

Een eenmalige gift is een gift die in een jaar wordt gedaan. Deze eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar, want onderworpen aan een aftrekdrempel en aftrekplafond. De aftrekdrempel betekent dat de giften van de schenker samen hoger dan € 60 én hoger dan 1% van het verzamelinkomen moeten zijn. Het aftrekplafond betekent dat de giften tot maximaal 10% van dat verzamelinkomen in aftrek kunnen worden gebracht. Het Verzamelinkomen is het totale inkomen in de boxen 1, 2 en 3. De aftrek vindt plaats van het box 1 inkomen.

Stel dat het verzamelinkomen € 60.000 is en er wordt een eenmalige gift gedaan van € 1.000,-

  • De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125% is € 1.250,-
  • De drempel is 1% van € 60.000,- ( = € 600,-), dus daar zit de gift boven.
  • Het plafond is 10% van € 60.000,- ( = € 6000,-) plus de extra aftrek van 25% (€ 250,-) is € 6.250,-dus daar blijft de gift onder.

Periodieke giften zijn giften die in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering worden voldaan. Voor deze periodieke giften geldt geen 1%-drempel en geen aftrekplafond. De wet stelt wel als voorwaarde dat er een Schenkingsovereenkomst wordt gesloten die de verplichting inhoudt om gedurende vijf jaar (of meer) jaarlijks een vast bedrag te schenken. Periodieke giften zijn aftrekbaar van het box 1 inkomen van de schenker, ongeacht de hoogte van de gift.

Rekenvoorbeelden periodieke giften met de Geefwet

Stel, iemand zit in het inkomensbelastingtarief van 35% en doet een periodieke gift van €100,- aan een poppodium of popfestival. In dat geval mag de schenker € 125,- in aftrek brengen. De teruggave bedraagt dan 35% van € 125,- oftewel € 43,75. De gift kost de schenker werkelijk € 100,- min € 43,75 dus slechts € 56,25, terwijl de ontvanger, in dit voorbeeld, wel € 100,- ontvangt.

Stel, iemand zit in het belastingtarief van 52% en doet een jaarlijkse periodieke gift van € 1000,-gedurende vijf jaar. De schenker mag dan 125% van € 1000,- dus € 1250,- in aftrek brengen van het Box 1 inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond. De aftrek van 52% is dan € 650,- In dit geval betaalt de schenker dus € 1000,- aan het poppodium of popfestival en ontvangt de schenker van de belastingdienst € 650,- terug, zodat de gift hem netto dan slechts € 350,- kost.

Het grote verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel en -plafond. Deze gelden niet bij een periodieke gift. In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over een gift/giften van maximaal € 5.000,- Uiteraard zijn hogere giften ook aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier. Dit betekent dat bij een gift van € 6.000,- de verhoging € 1.250,- bedraagt (namelijk 25% van 5.000,-). Totaal is in dat geval aftrekbaar € 7.250,-

Leve het geven

Marktstimulering voor culturele organisaties is een krachtige manier om het verdienvermogen van de te versterken. De geefmarkt in de culturele sector is nog relatief klein en veel organisaties en makers laten kansen onbenut. Leve het geven – uitgevoerd door voordekunst en Van Dooren Advies, en ondersteund door Platform ACCT – brengt via een sectorbreed onderzoek in kaart hoe het particulier geven aan individuele makers in Nederland geoptimaliseerd kan worden en hoe dit kan leiden tot een breder draagvlak voor kunst en cultuur.

Begin 2020 vonden gesprekken plaats met o.a. makers en donateurs. Hierbij lag de focus op het in kaart brengen van knelpunten en de behoeften van de professionals uit de culturele sector op het gebied van particuliere steun. Op 2 december 2020 werden de resultaten van het onderzoek gedeeld in de Leve het Geven conferentie over particulier geven in Nederland. Het doel is het ontwikkelen van een concreet instrument om geven aan individuele makers te stimuleren; hierover doet het onderzoeksteam een aanbeveling aan de sector. Een samenvatting van de onderzoeksresultaten vind je hier.